Forsåker vattenstämpel

Frågor och svar

 

Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna om Forsåker.
Klicka på de frågor som du vill ha svar på.

Klicka här för att se en presentation om Forsåker.

 

Området

/

Forsåker ligger i centrala Mölndal, mellan Mölndalsbro och Kvarnbyn. De flesta känner till området som det nedlagda pappersbruket intill E6:an. I öster gränsar Forsåker mot Mölndals Kråka och Kvarnbyn.

Kollektivtrafiken till och från Forsåker är mycket väl utbyggd. Mölndals Bro ligger bara 500 meter från Forsåker och härifrån går både spårvagnar, bussar och tåg. På sikt kommer lokala busslinjer att gå genom Forsåker, vilket gör att även befintliga bostäder i närheten får bättre förbindelser. Här kan du planera din resa.

Forsen kommer att utvecklas till en viktig symbol och mötesplats för både boende och besökande till Forsåker. Mölndalsån, som idag går under mark på flera ställen, kommer att lyftas fram och göras mer tillgänglig i den nya stadsdelen. Utmed ån planeras det för flera gångstråk och mötesplatser.
Ombyggnationen bär även med sig ett antal säkerhetsåtgärder så som minskat vattendjup till ca 1m eller mindre vid bebyggelse längs industriområdet. Forsen kan även bidra till stadsdelens försörjning av grön hushållsel på sikt, och en kraftstation för energiutvinning placeras i södra delen av området.

Längst ner i området, längs med E6, planeras för kontorsbyggnader med sex till tolv våningar. Kontorsfronten kommer hjälpa till att minska ljudet från E6 och förhindrar även till viss del partikelspridning in i området.

Vi kommer att bevara 11 byggnader från det gamla bruket och forma det vi kallar Industrikärnan.

De byggnader som bevaras är samlade runt den så kallade Industrikärnan. Dessa byggnader har förutsättning att kunna samla publik eller kulturell verksamhet, men även fungera bra för kontor, service, restauranger eller utbildning utan krav på skolgård. De bevarade byggnaderna spelar en nyckelroll för att skapa den miljö och gatubild som ska prägla Forsåker och skapa en tydlig attraktionskraft.

Det blir en ganska stor variation med ett genomsnitt på sex våningar. Avgörande för antalet våningar är läget i stadsdelen och åt vilken plats eller gata respektive byggnad vänder sig.

Det blir en ganska stor variation med ett genomsnitt på sex våningar. Avgörande för upplevelsen av områdets hushöjder är de trappande kvarteren ner mot vattnet som skapar en varierad terräng. Läs mer på “Bo i Forsåker”

Nej, men det kommer att finnas tydliga restriktioner för transporter och biltrafik i delar av stadsdelen. För den del som kallas Industrikärnan är alla byggnader tillgängliga med bil och för transporter. Varutransport bör dock ske på vissa utvalda tider av dygnet. Parkering är endast tillåten i undantagsfall, exempelvis handikapparkering.

Diagonalen är den större, uppsamlande gatan genom Forsåker som ska trafikeras av personbilar och bussar och har parkering på båda sidor samt separata cykelbanor.

I Forsåker kommer samtlig parkering fördelas till två parkeringshus placerade norra respektive södra delen av området. Totalt kommer här erbjudas ca 1400 p-platser. I bostadskvarteren kommer korttids- och handikapparkering finnas tillgängligt längs med gatorna.

/

Processen

/

Så fort Forsåkers första detaljplan vinner laga kraft påbörjas arbetet med den nya stadsdelen. Först ut är då ombyggnationen av Kvarnbygatan som ska rätas ut och återgå till sin ursprungliga sträckning.

Området kommer byggas från den norra delen och sedan arbetar vi oss ner mot den södra delen. I ett tidigt skede kommer Kvarnbygatan byggas om till sin tidigare sträckning. Efter det kommer fastigheter norr om Kvarnbygatan påbörjas, däribland Veidekkes nya regionkontor samt ett antal bostadsfastigheter.

Förutom Mölndals stad och Mölndala Fastighets AB, som driver projektet, består konsortiet av sex kommersiella byggföretag. Dessa är Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.

Strukturplanen är MölnDala Fastighets AB och konsortiets helhetsidé om hur stadsdelen kan utformas och fungera som en integrerad del i Mölndals stadskärna. Den har inte någon rättslig status eller formell innebörd, utan är en väl genomarbetad och förankrad helhetslösning för Forsåker.

Strukturplanen ägs av MölnDala Fastighets AB och har utformats i nära samverkan med bland andra Tekniska Förvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals Stad. Nyréns Arkitekter har även deltagit i arbetet och ansvarat för att färdigställa strukturplanen. Tillsammans har aktörerna ett gemensamt ansvar för innehållet i strukturplanen, då den upprättats för att ingå som underlag i en formell process.

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Detaljplanen beskriver vad som får och inte får göras inom planområdet. Vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska utformas.

På grund av Forsåkers storlek och komplexitet utförs detaljplanen i två etapper. Den första detaljplanen omfattar Kvarnbygatan, Mölndalsån och Industrikärnan. Den andra detaljplanen omfattar området utmed järnvägen.

/

Bostäder

/

Cirka 3 000 bostäder i olika etapper under en period av 10 – 15 år.

Ja, Forsåker kommer ha olika upplåtelseformer där ca 25 % blir hyresrätter och 75 % bostadsrätter.

I dagsläget är det svårt att svara på exakt när detta kommer ske. Så fort detaljplanen vinner laga kraft kan respektive bostadsaktör börja planera sina hus. Därefter kommer de påbörja säljstart av bostadsrätter.

En första inflyttning sker ungefär 1,5 år efter säljstart.

Det går att anmäla sitt intresse hos de bostadsaktör som ingår i konsortiet Forsåker och på deras hemsidor. Klicka på respektive bostadsaktör för att komma till deras projektsidor.

AspelinRamm, ByggVestaPeabTrollängenVeidekke och Wallenstam

/