Forsåker vattenstämpel

Ett Hållbart Forsåker

I Forsåkers utveckling står hållbarhet i fokus. Att skapa multifunktionella funktioner som möter människor och företags behov samtidigt som de erbjuder en långsiktigt bra livsmiljö för alla sina invånare. På resan mot en hållbar stadsmiljö samverkar en bred expertis inom bland annat stadsbyggnad, arkitektur, miljö, landskap och social hållbarhet.

Forsåkers hållbarhetsprogram

Att forma nya stadsmiljöer medför utmaningar för både social och ekologisk hållbarhet. Men utveckling medför också stora möjligheter att skapa kollektiva lösningar på flera problem samtidigt och ta vara på möjliga synergier. Området där Forsåker växer fram blir en tätbebyggd stadsmiljö för flera tusen människor. Storleken medför både kraft och ansvar. Därför har det tagits fram ett gemensamt Hållbarhetsprogram för utvecklingen av Forsåker som alla aktörer har ställt sig bakom. Både Mölndals stad, Mölndala Fastighets AB och byggaktörerna som kommer bygga bostäder och arbetsplatser i området.

Läs Forsåkers Hållbarhetsprogram
DSC_5987.webb

Vårt ansvar för miljö och klimat

Samhället är mitt i en stor omställningsfas vilket kräver mycket av såväl stad som individ. Det handlar i mångt och mycket om att som individ ställa om sina vanor och göra medvetna val och för städerna att skapa rätt förutsättningar för detta. En hållbar stadsmiljö ställer också krav på våra transportsätt. Resor med gång, cykel eller kollektivtrafik är resurssnåla vilket bidrar till lägre klimat- och miljöpåverkan och mindre luftföroreningar, buller och trängsel. Genom att ge tillgång till olika så kallade mobilitetstjänster kan alternativa transportsätt få större utrymme utan att tillgången till mer traditionella färdmedel utesluts. Genom utbyggnationen av Forsåker tar Mölndal ett viktigt steg framåt i denna riktning.

Ytterligare utmaningar i tätbebyggd stadsmiljö är att säkra tillgången till grönska, både för människors välmående och den biologiska mångfalden. I Forsåker kommer det skapas närhet till grönska och förutsättningar för växt- och djurliv på flera olika sätt. Både genom grönska lokalt och småskaligt på gårdar, på tak och utmed gator, i områdets parker och i ån men även genom de större gröna strukturer som binder samman Forsåker med resten av Mölndal.

Ambitioner och strategier för miljö och klimat

/

Forsen och vattnet har alltid haft en central plats i Forsåkers utveckling genom historien. Det ska den återigen få, men nu på ett helt nytt sätt. Forsen ska ledas genom Forsåker och skapa en spännande stadsmiljö utmed vattnet. Grönska och naturmiljöer har väldigt många positiva effekter för oss människor. Natur och grönska i vår närmiljö påverkar fysisk och mental hälsa, skapar sociala mötesplatser och ger en pedagogisk möjligehet att förstå hur ekosystemen kring oss fungerar. Forskning visar att vistelse i naturmiljöer både förbättrar den mentala kontrollen, koncentrationsförmågan, hjärnans återhämtning och ger sänkt blodtryck och minskad stress. Vi vet också att människor som bor nära tillgängliga grönområden som har höga rekreationsvärden är mer nöjda med sitt boende, är mer fysiskt aktiva, mindre stressade och har mer hälsosam vikt.

Hållbarhetsambitioner

 • Mölndalsån är tillgänglig och bidrar till en rekreativ och upplevelserik stadsmiljö i Forsåker.
 • Kvartersmark och allmän platsmark skapar en helhet för den gröna strukturen i Forsåkers täta bebyggelse.

Möjliga strategier

 • Vi främjar ekosystemtjänster genom att variera de gröna lösningarna som byggs in både på allmän plats och kvartersmark.
 • Vi använder grönska och vatten som resurser för att anpassa Forsåker för förändrat klimat. T ex skapa skugga, skydda för vind och hantera skyfall.
 • Vi arbetar för att uppfylla grönytefaktorer för kvartersmark vad gäller tillgång till vegetation och vatten i bebyggd miljö.
 • Vi undersöker hur vi kan nyttja obebyggda tomter under utbyggnadstiden. Vissa kan behövas för ”skyfallshantering temporärt”, eller som sociala vistelseytor.

Forsåkerområdet ska bidra till att koppla samman Mölndal och skapa en sammanhängande stadsmiljö från Kvarnbyn, genom Forsåkerområdet, via broarna in till innerstaden. Industrikärnan ska bli en mötesplats för mölndalsborna och ett besöksmål som lockar besökare. Det behöver också skapas kopplingar till platser utanför planområdet till större lekplatser, naturområden och målpunkter. Topografin är utmanande och kräver särskild ansträngning för att uppnå fysisk tillgänglighet för olika grupper.

Inom Mölndals kommun är utsläpp från invånarnas resor och transporter den största källan till koldioxidutsläpp. Det är därför mycket viktigt att förutsättningar för ett hållbart resande kan skapas. Stadens nuvarande miljömål till 2022 är att mer än 50% av resorna i staden som helhet ska vara hållbara; dvs ske genom kollektivtrafik, cykel eller gång. Det innebär att de centrala delarna och särskilt nybyggnadsområden med en längre tidshorisont är 2022 måste skapa förutsättningar för en väsentligt högre andel hållbara resor. Även om Forsåker är ett relativt litet område är det viktigt att skapa möjligheter för hållbart resande i hela Forsåker. Boende närmare stationen kommer exempelvis enklare kunna ta tåget direkt till Göteborg. För boende i andra delar av Forsåker kommer bra gång- och cykelstråk och ny kollektivtrafik vara viktigare.

Hållbarhetsambitioner

 • Forsåker upplevs som en naturlig och självklar förlängning av Mölndals innerstad.
  Genom tillgängliga och attraktiva stråk kopplar Forsåker samman östra och västra
  Mölndal.
 • I Forsåker är det lätt att resa hållbart och vi strävar mot att i genomsnitt 90 % av
  resorna är hållbara. Med hållbara resor inkluderas resor med kollektivtrafik, gång,
  cykel och elbil.

Möjliga strategier

 • Vi använder följande prioriteringsordning för trafikslag: först kollektivtrafik, gående, cyklister, delade (el)fordon och sist privat (el)bil.
 • Vi utvecklar parkeringsanläggningarna till mobilitetshus som kan erbjuda en bredd av utbud och tjänster som stöttar det hållbara resandet i Forsåker. Tillgängligheten för cyklar är prioriterad i mobilitetshusen.
 • Vi verkar för att förutsättningar och funktioner för hållbara resor finns på plats från första inflyttning så att dessa vanor stöttas från start. T ex genom att erbjudanden om att ansluta till mobilitetstjänster finns med vid försäljnings-/uthyrningstillfällen.
 • Vi samverkar med Mölndal Energi och Johanneberg Science Park för att få expertis och kraft i utvecklingsarbetet kopplat till hållbar mobilitet och energi.

Forsåker ska ta tillvara de möjligheter som finns för hållbar energianvändning. Energianvändningen i våra byggnader och energiåtgången för att ta fram material och bygga våra hus bidrar till stor del till de nationella och globala utsläppen av växthusgaser. Det finns en gemensam strävan mot klimatneutralitet genom branschernas strategier framtagna inom Fossilfritt Sverige. Till år 2030 skall bygg- och anläggningssektorn halvera klimatutsläppen och uppvärmnings- och elbranschen ska vara fossilbränslefria. Det är en stor utmaning för dessa branscher, men redan nu är det tydligt att kunskapssamhället, digitalisering och grönt kapital kommer driva på och underlätta omställningen.

Lokalt jobbar Mölndals stad aktivt med att minska klimatpåverkan från energisektorn. Mölndal Energis egen produktion av fjärrvärme och el är idag helt förnybar. I Forsåker finns forsen i Mölndalsån som historiskt använts som kraftkälla till bruken. Detta är en resurs som i kombination med stadens energisystem, energieffektiv ny bebyggelse och smart teknik samt digitalt stöd för invånarnas beteenden kan göra Forsåker till ett område med mycket låg klimatpåverkan från energianvändningen. Elproduktionen från vattenkraftverket som är planerat att anläggas vid forsen i Forsåker beräknas kunna täcka förbrukningen av hushållsel i hela Forsåker. I kombination med solenergi på tak och eventuellt fasader är det möjligt att sträva mot att producera lika mycket el som konsumeras inom området.

Hållbarhetsambitioner

 • Forsåker använder förnybar fjärrvärme och strävar mot att vara självförsörjande på el
  genom investeringar i lokal vattenkraft och sol-el.
  (Detta gäller på årsbasis och för all el som förbrukas i området)
 • Forsåkers nyproducerade byggnader har låg energianvändning.

Möjliga strategier

 • Utnyttja forsen för förnybar energi
 • Ansluta samtliga fastigheter till lokal fjärrvärme
 • Systemperspektiv för användning och produktion av el för att minska klimatbelastningen
 • Vi utvecklar eller handlar upp lösningar för att jämna ut effekttoppar genom energilagring och smartare installationer.
 • Vi jobbar aktivt med att skapa incitamentsmodeller för att brukarna ska få stöd i att agera energi- och klimatsmart i sin vardag, tex individuell debitering.

Forsåker ska arbeta för cirkulära och klimatneutrala byggnader. En klimatneutral byggnad är en byggnad som har netto-noll klimatpåverkande utsläpp från hela livscykeln, dvs. från utvinning av råvara, tillverkning av material, byggnation, användning, reparation och underhåll, vatten och energianvändning, rivning, transporter och avfallshantering. Cirkulärt byggande är en viktig del i att uppnå klimatneutralitet och kan ses som ett design- och arbetssätt för att bygga resurssnålt och med mindre klimatpåverkan. Att jobba med cirkulärt byggande kan innebära att jobba aktivt med materialval som att återbruka material eller element, använda klimatsnål betong eller biobaserade material. Det kan också innebära att göra lokaler mer generella för att minska behoven för ombyggnation och för att möjliggöra delning på olika sätt för att öka nyttjandegraden av det som byggts. Att bygga för lång livslängd och att planera för en möjlig demontering och återanvändning av rivningsmaterial redan från start är också en del av cirkulärt byggande.

Hållbarhetsambitioner

 • Forsåker tar en aktiv roll för ökat cirkulärt och klimatneutralt byggande genom att dela
  kunskap och lösningar internt och externt.

Möjliga strategier

 • Vi främjar boendes/brukarnas förutsättningar att leva cirkulärt. Förutsättningar som t ex delning av utrymmen, lokaler och verktyg och bra återvinningsmöjligheter, behöver finnas på plats från början.
 • Vi minimerar byggavfall och utreder möjligheter till en lokal ”materialbank” där (rest)material kan delas och/eller sparas mellan byggprojekten.
 • Vid nybyggnation gör vi en plan för slutskedet: hur kan byggnaden demonteras och material och element återbrukas istället för att rivas.
/

Vårt ansvar för social hållbarhet

Forsåker utvecklas till en modern blandstad där invånarna kan leva urbant och hållbart och där även besökare inspireras till medvetna val. Hållbara livsstilar spänner över alla dimensioner och det finns många synergier mellan kulturella, hälsomässiga, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det handlar om hur människor bor och reser, men också vad man äter och hur man spenderar sin fritid.

De bostäder, arbetsplatser och verksamheter som kommer fylla Forsåker har möjlighet att skapa förutsättningar för människor att utveckla hållbara och klimatsmarta vanor. Staden behöver fyllas med infrastruktur och funktioner som underlättar detta liksom innehåll och platser för att skapa mänskliga möten, mångfald och trivsel.

Ambitioner och strategier för social hållbarhet

/

Forsåker utvecklas till en modern blandstad där invånarna kan leva urbant och hållbart och där även besökare inspireras till hållbara val. Att människor trivs och mår bra är avgörande för att kunna bygga upp gemenskap samt att barn och unga ska växa upp och utvecklas till fullo. Hållbara livsstilar spänner över alla dimensioner av hållbarhet och det finns många synergier mellan kulturella, hälsomässiga, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det handlar om hur människor bor och reser, men också vad de äter och hur de spenderar sin fritid. De bostäder, arbetsplatser och verksamheter som kommer fylla Forsåker har möjlighet att skapa förutsättningar för människor att utveckla hållbara och klimatsmarta vanor. Staden behöver fyllas med infrastruktur och funktioner som underlättar detta liksom innehåll och platser för att skapa mänskliga möten, mångfald och trivsel.

Hållbarhetsambitioner

 • I Forsåker lever människor ett urbant liv som kännetecknas av hög trivsel,
  låg miljöpåverkan och en stolthet över platsen och dess historia.

Möjliga strategier

 • Vi utvecklar en gemensam plan för hur verksamheter ska kunna etablera sig successivt i området.
 • Offentlig, kommersiell och social service för vardagens behov placeras strategiskt på gångavstånd från alla bostäder.
 • Vi utvecklar Industrikärnan till en urban nod och ett viktigt besöksmål i Forsåker. Utvecklingen och identiteten använder vi som en kraft och inspiration för utvecklingen av resten av Forsåker.
 • Vi fortsätter inkludera barn och ungas perspektiv i utvecklingen av allmän plats, kvarter och byggnader med hänsyn till innehåll och aktiviteter. Se även Forsåker för barn och unga.
 • Att skapa ett levande område med aktiva gatuplan är identifierat som ett av våra samverkansområden. Vi arbetar tillsammans för att skapa en helhet av kommersiella och icke-kommersiella lokaler som bidrar till en god social infrastruktur och en livskraftig industrikärna och stadsdel.

Trygghetsfrågor berör alla och upplevelser av trygghet är individuella och subjektiva. Vilka vi är påverkar vilka risker vi förhåller oss till och vilka strategier vi väljer för att hantera den otrygghet vi upplever. Faktorer såsom kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättningar och religionstillhörighet spelar in. Viktiga faktorer är att stadsmiljön är väl omhändertagen, tydlig och överblickbar, befolkad samt att den upplevs tillgängliga för alla.
Gemenskap och tillhörighet är mycket viktigt för människors hälsa. Ofrivillig ensamhet och brist på mänsklig gemenskap är idag ett socialt samhällsproblem. Därför är det viktigt att stadsmiljön utformas för att underlätta samspelet mellan människor. Stadsdelens innehåll och utbud av mötesplatser för olika grupper och behov påverkar möjligheterna för att känna gemenskap.
Att ha tillgång till och kunna välja mellan flera olika boendeformer är viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Det innebär att upplåtelseformer, bostadsstorlekar och prisnivåer behöver vara varierade. Forsåker ska bidra med ett större utbud av flerbostadshus med både bostadsrätt och hyresrätt.

Hållbarhetsambitioner

 • Forsåker är en socialt hållbar stadsdel där alla grupper känner sig trygga och där det
  finns många platser som gynnar både fysisk och mental hälsa och social gemenskap.
 • I Forsåker finns bostäder för livets olika faser och utbud för en bredd av olika
  familjekonstellationer, åldersgrupper, behov och kulturer.

Möjliga strategier

 • Vi skapar mötesplatser och tillfällen för gemenskap som motverkar ofrivillig ensamhet i alla grupper. De offentliga rummen är viktiga som konsumtionsfria mötesplatser.
 • Vi utformar belysningen för allmän plats och kvarter så att den skapar trygghet och identitet för området som helhet.
 • Vi tar fram lämpliga åtgärder för utbyggnadstiden, t ex för hur vi säkrar trivsamma platser under byggnation, hur trygghet skapas och säkras samt hur mobilitetslösningar erbjuds från första inflyttning.
 • Trygghet är identifierat som ett viktigt samverkansområde. Vi arbetar tillsammans och delar kunskap och lyckade strategier för att uppnå ett tryggt område.

Forsåker Hållbarhetsprogram 12 Forsåker utvecklas till en stadsdel där barn och unga ska kunna växa upp och utvecklas till fullo. Barn och unga är särskilt känsliga för de negativa miljöaspekter som det finns risk för i den urbana och täta miljö som karaktäriserar Forsåker. Detta kan vara dålig luft, brist på grönska, brist på dagsljus och för mycket buller. För att säkerställa att arbetet framåt tar med det här perspektivet har vi valt att formulera ambitioner som riktar sig specifikt till Forsåker för barn och unga.

År 2020 blev barnkonventionen till svensk lag vilket innebär att det läggs än mer fokus på att ta med barns perspektiv i de stadsmiljöer vi bygger. I Forsåker har skolor och förskolor placerats i de östra delarna som är minst utsatta för buller och luftföroreningar, hög trafik och som ligger närmast grönområdena intill. De slutna gårdskvarteren skapar en skyddad miljö för de mindre barnen. Även framåt i arbetet är det viktigt att vi fortsätter arbeta för ett Forsåker för barn och unga.

Hållbarhetsambitioner

 • I Forsåker trivs och utvecklas barn och unga. I stadsdelen skapas förutsättningar för
  goda skolmiljöer, för en fysiskt aktiv och meningsfull fritid, för gemenskap och en
  trygg och säker stadsmiljö.

Möjliga strategier

 • Vi arbetar för att skapa goda möjligheter till lek, rörelse och plats för umgänge inom den täta stadsmiljön i Forsåker, även i Industrikärnan.
 • Skolvägar och barns vägar mellan viktiga målpunkter utformar vi med särskild hänsyn till barn.
 • Vi utformar gårdsmiljöer för att möjliggöra barns lek och aktivitet i den bostadsnära miljön.
 • Barn och unga är den viktigaste dialoggruppen. De engageras i olika delar av stadsutvecklingen, tex förskolegårdar, parker, torg, innehåll och kulturutbud.
 • Vi verkar för en bredd av föreningsliv, idrott och kulturaktiviteter i området.
/

Innovationer i Forsåker

Mölndala Fastighets AB, Mölndal Energi AB och Johanneberg Science Park driver tillsammans en projektgrupp i syfte att utveckla innovationer med huvudfokus på energi och mobilitet i Forsåker.

Mölndals stads mål för hållbar utveckling fokuserar på att utveckla en växande och trygg stad med god infrastruktur och stärkta förutsättningarna för bland annat växande näringsliv och arbetsmarknad.  I linje med dessa målsättningar ska nya idéer av befintliga innovationer skalas upp och utvecklas i Forsåker.

Följ utvecklingen hos Johanneberg Science Park
melissa-askew-8n00CqwnqO8-unsplash_webb