EN KRAFTKÄLLA FÖR ÅRHUNDRADEN

Vattentorget_mörkare

Om Forsåker

Forsåker vattenstämpel

Forsåker har en historia att bevara och en framtid att leva upp till. Det är dags att väcka en spännande plats till liv, att åter öppna upp och låta människor mötas och leva här. Forsåker blir en helt ny stadsdel med Mölndals Innerstad och Kvarnbyn som närmsta granne. Här ska bostäder och arbetsplatser växa fram bland ett rikt kulturliv i en vacker omgivning. Med goda kommunikationsmöjligheter, närhet till Mölndals Galleria samt natur och sjöar runt hörnet, finns allt du behöver utanför dörren.

Snabbfakta om Forsåker

  • Ca 3 000 bostäder
  • Ca 4 000 kontorsplatser, dagligvaruhandel och service
  • Ca 18 000 kvm historiska byggnader som får nytt liv
  • 8 minuter från Göteborgs centralstation med pendel
  • Optimalt läge vid E6 och Mölndals resecentrum
  • Järnväg mellan Göteborg och Borås, med station Mölndal och vid Landvetter flygplats (planläggningsarbete för sträckan pågår)
  • Forsen i området lyfts fram, stadsmiljöer utmed vattnet
  • Egen vattenkraft från forsen
  • En ny del av Mölndals stadskärna som utvecklas och byggs av Mölndals stad och Mölndala Fastighets AB tillsammans med byggaktörerna Aspelin RammByggVestaPeabTrollängenNordr och Wallenstam

Kartbild av Forsåker

Översikt_detaljplan_expandervägg_HEMSIDA

Forsen

Forsens väg genom Forsåker skapar identitet och upplevelse. Stora delar är idag överbyggd men ska lyftas fram helt och bilda ryggraden för framtida promenadstråk och platser för avkoppling. Forsen börjar kraftfullt uppe i Kvarnbyn där vattnet slår mot tegelbyggnaderna och rinner sedan ner mot Forsåker. Efter ombyggnationer kommer flödet genom Forsåker bli betydligt lugnare vilket kommer göra vattnet mer tillgängligt och säkert. Vidare mot parkområdet övergår det i en mer naturlig åfåra med djupare vatten och livligare flöden.

Kraften från forsen kommer återigen tas om hand genom ett lokalt vattenkraftverk som ska ge grön hushållsel till områdets bostadshus.

DSC_1594

FRÅN HISTORISKT PAPPERSBRUK TILL MODERN STADSDEL

Platsen där Forsåker växer fram har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. Genom att utnyttja kraften i forsen kunde man anlägga fabriker och producera papper med stor framgång under de kommande 300 åren. Trots att pappersproduktionen numera är nedlagd präglas platsen fortfarande till stor del av forsen som susar genom området. De gamla industribyggnaderna kommer få nytt liv och kompletteras med modern arkitektur för att skapa spännande kontraster.

Läs mer

2529 1393–_fix

Destination med skaparkraft

En kraftkälla, en energigivande livsmiljö och ett spännande besöksmål som binder samman Mölndals stadskärna“, så lyder visionen för Forsåker som med sina historiska industribyggnader utmed forsen ger Mölndal möjligheten att bygga en destination, ett besöksmål som blir unikt i Västsverige. En självklar knutpunkt med inspirerande miljöer för dans, mat och genuint hantverk. Med sitt centrala läge, unika industribyggnader, fors och historia kommer platsen återigen besjälas av liv och gemenskap.

Chef in hotel restaurant kitchen cooking, only hands.Preparing tomato soup
dans_skiss
gettyimages-939571822-170667a_skiss

Ett läge som ger mersmak

Forsåker ligger vid kollektivtrafiknoden Mölndals resecentrum, en av Göteborgsregionens mest trafikerade med buss, spårvagnar och pendeltåg. Här tar du dig till Göteborgs central på bara 8 minuter. Med det nya stationsläget för höghastighetståg (klar 2029) tar du dig enkelt till Landvetter flygplats.  En ny bro byggs för att skapa smidigare flöden över E6an och järnväg för bil- cykel- och gångtrafik som länkar samman östra och västra Mölndal.

Copyright

Tidplan

/

I samband med att Staden förvärvade industrifastigheten förvärvades också Mölndala Fastighets AB från Stora Enso.

År 2010 beslutade Mölndals stad att från och med 2011 aktivera bolaget och ge uppdraget att ansvara för planering, utveckling och exploatering av området Forsåker till bolaget. MölnDala Fastighets AB:s uppdrag styrs dels av ett ägardirektiv från moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB, och dels av ett avtal med Mölndals stad där uppdraget definieras mer i detalj. Mölndala Fastighets AB äger idag 100 % av Forsåkerområdet som är en yta på 24 hektar.

År 2013 bildades sedan ett konsortium tillsammans med Aspelin Ramm, ByggVestaPeabTrollängenNordr och Wallenstam som ska skapa en helt ny stadsdel som binder samman Mölndals stadskärna. I nära samarbete med Mölndals Stad ska Forsåker utvecklas till en av Västsveriges mest moderna stadsdelar och bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal.

Nyréns arkitekter får i uppdrag att utforma strukturplanen,

Rivning av byggnader påbörjas i slutet av 2014.

Planprogrammet färdigt 2015.

I maj 2016 godkändes planprogrammet för Forsåker.

Godkännandet innebar att projektet kunde gå in i nästa planeringsskede och upprätta detaljplaner där utbyggnaden av den nya stadsdelen regleras i detalj och har juridisk verkan.

Dialogarbetet Feedback Forsåker startade.

Från 4 maj till 16 juni 2017 hölls ett samråd. Under samrådstiden ställs förslaget till detaljplan ut och allmänheten, sakägare,  myndigheter och andra berörda får komma med synpunkter.

Svaren på inkomna yttranden från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse och ska mynna ut i ett uppdaterat förslag till detaljplan.

Detaljplanearbetet pågår.

Under 2020 delades den första detaljplanen in i två delar, detaljplan 1A och 1B. Detta skedde som en konsekvens av utökade utredningar från Trafikverket gällande station för höghastighetståg i Mölndal.

Det uppdaterade förslaget till detaljplan, “Forsåker Nordöstra delen” ställs ut på granskning. Här ges åter sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att komma med synpunkter på det uppdaterade förslaget.

Efter granskningen bearbetar Staden synpunkterna och svarar i en Granskningsredogörelse.

Granskningshandlingarna går till kommunfullmäktige som beslutar om detaljplan 1A. När planen är antagen så kan sakägare lämna överklaganden. Länsstyrelsen avgör vad som går vidare eller avslås.

Forsåker utvecklas med  3000 bostäder, ca 4000 arbetsplatser och det sker omvandling av forsen samt flera unika industribyggnader.

/

VI SOM BYGGER

MölnDala Fastighets AB är ett kommunalt bolag som ägs av Mölndals stad. I samband med att Staden förvärvade industrifastigheten förvärvades också bolaget. År 2011 aktiverades bolaget och fick i uppdrag att ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåker.

År 2013 bildades sedan ett konsortium tillsammans med Aspelin Ramm Fastigheter, ByggVestaPeab, NordrTrollängen och Wallenstam som ska skapa en helt ny stadsdel som binder samman Mölndals stadskärna. I nära samarbete med Mölndals Stad ska Forsåker utvecklas till en av Västsveriges mest moderna stadsdelar och bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal.

 

 

Hitta hit

Forsåker ligger i centrala Mölndal, mellan Mölndalsbro och Kvarnbyn. 8 minuter från centrala Göteborg.