DSC_4249

Oss grannar emellan

Forsåker vattenstämpel

Oss grannar emellan är sidan för dig som bor eller arbetar i närheten av den nya stadsdelen Forsåker. Här kan du hålla dig uppdaterad och få information om pågående och kommande arbeten som kan påverka din vardag.

Ombyggnationen av forsen

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2024.

Så här går upprustningen till

Vid Forsebron intill Gamla torget byggs just nu ett nytt bredare vattenintag som ska kunna ta hand om, och fördela, allt vatten. Merparten av vattnet leds därifrån vidare i två stora så kallade bypassrör under mark genom Forsåker och vidare ut i Mölndalsån.

Ovan mark kommer en ny åränna gjutas där vattnet sen ska flyta lugnt och säkert genom Forsåker och avslutas med en vattenspegel på det framtida Vattentorget. Ålyngelledare byggs så att ålen lättare kan vandra upp mot Stensjön.

Arbetet är så pass omfattande att den gamla Forsebron måste rivas. Nya Forsebron kommer bli bredare och få en rakare sträckning för bättre och säkrare trafik.

Läs mer om ombyggnationen
_DSC3546_webb

Pågående arbeten och tider

Vattenintaget klart sommaren 2023. Under hösten 2022 och fram till sommaren 2023 gjuts det nya vattenintaget som därmed blir bredare och får större kapacitet. Bullrande jobb pågår på denna yta i perioder under hösten då vi sätter pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan.

Ombyggnad av Forsebron klart sommaren 2023. Bron rivs i september 2022 och spontning för rören och den nya bron förväntas pågå i perioder under hösten. Därefter läggs rören och den nya bron byggs upp igen från grunden. Trafiken över den nya bron öppnar i augusti 2023.

Bypassrören genom Forsåker klart sommaren 2023. Rören läggs på plats i sin spontade fåra under hösten 2022. Spontning kommer pågå under cirka en vecka i november längre ned i området vid det framtida Vattentorget.

Byggnation vid det framtida Vattentorget klart vintern 2022/2023. Grunden för vattenspegeln gjuts tillsammans med en ny bro. Den så kallade Diagonalbron kommer bli en del av huvudstråket genom Forsåker och är klar hösten 2022. Grunden för vattenspegeln gjuts klart vintern 2022/2023. Det blir en del av det framtida Vattentorget i Forsåker.

_DSC3563

Vad händer i projektet, vecka för vecka

/

Rivning av Forsebron pågår denna vecka
Rivningen av Forsebron pågår och förväntas vara klart i slutet av veckan.

Spontningsarbete beräknas påbörja nästa vecka
Efter rivningen av Forsebron återupptas spontningen vid bron med planerad start nästa vecka. Spont ska slås ned under bron och vid södra brofästet. Detta moment kommer pågå i cirka 2 veckor. Intensivt planeringsarbete pågår för att göra spontsättningen så effektiv som möjligt. Bullrande arbete pågår 7-19 vardagar. Lunchpaus kl 11.30-12.30.

Gjutning av det nya vattenintaget öster om Forsebron
Gjutning av det nya vattenintaget uppströms Forsebron har påbörjats. Från slutet av september kommer bullrande arbete att pågå på denna yta i perioder då vi sätter pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan.

Åtgärder för att minska bullret
Det kommer pågå en hel del bullrande arbeten under hösten fram till jul. Vi är medvetna om att det påverkar boende och verksamheter i närheten och vi kommer sätta upp nya bullerskydd och följa upp bullret regelbundet. Utöver bullerplanket ut mot Kvarnbygatan kommer vi ha isolerande mattor och barriärer av cellplastblock för att minska bullret från maskinerna som arbetar. Även själva maskinerna kommer kläs in med bullerskydd. Mot Kråkans Krog kommer ett nytt bullerplank att sättas upp.

Rivning av Forsebron klart i veckan
Stora delar av Forsebron är nu riven, de sista momenten görs under veckan.

Spontningsarbete startar denna vecka
I veckan återupptas också spontningen vid bron med start tidigast idag (tisdag). Spont ska slås ned under bron och vid södra brofästet. Detta moment kommer pågå i cirka 2 veckor. Bullrande arbete pågår 7-19 vardagar. Lunchpaus kl 11.30-12.30.

Bulleråtgärder ska vara på plats innan spontningen börjar
Utöver bullerplanket ut mot Kvarnbygatan kommer vi sätta upp bullermattor och ljuddämpande väggar av cellplastblock för att minska bullret från maskinerna som arbetar. Även själva maskinerna kommer kläs in med bullerskydd. Mot Kråkans Krog kommer ett nytt bullerplank att sättas upp. Alla åtgärder ska vara på plats och godkännas av miljöförvaltningen innan spontarbetet startar.

Spontningsarbetet vid den nu rivna Forsebron fortsätter
Spontningen vid Forsebron som startade i onsdags fortsätter under veckan. Detta moment, då spont sätts under bron och vid det södra brofästet, förväntas pågå denna och nästa vecka. Nästa moment är spontsättning vid Mölndalas hus nedströms Forsebron. Den gamla husgrunden måste stabiliseras för bypassrören. Förarbeten pågår nu och vi återkommer om när själva spontningen startar.

Bullrande arbete pågår 7-19 vardagar. Lunchpaus kl 11.30-12.30.

Gjutning av det nya vattenintaget innebär buller i perioder
Gjutning av det nya vattenintaget uppströms Forsebron har påbörjats. Från vecka 40, om en vecka, kommer bullrande arbete att pågå på denna yta i perioder då vi sätter pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan. Arbetet med att stabilisera bottenplattan pågår fram till november/december i år.

Bulleråtgärder för att minska ljudet
Höstens arbeten innebär en hel del buller och vi gör vad vi kan för att minimera bullret så mycket som möjligt. Utöver bullerplanket ut mot Kvarnbygatan har vi nu satt upp bullermattor och ljuddämpande väggar av cellplastblock för att minska bullret från maskinerna som arbetar. Även själva maskinerna kläs in med bullerskydd. Mot Kråkans Krog är ett nytt bullerplank uppsatt. Åtgärderna och bullervärdena följs nu upp dagligen för att säkerställa att vi klarar de riktlinjer som Naturvårdsverket satt upp för buller från byggarbetsplatser.

/

Kommande arbeten

Vattenrännan genom Forsåker hösten 2023-hösten 2024.
Vattenrännan som öppnar upp vattnet genom Forsåker kommer gjutas. Även i denna etapp kommer det att behöva spontas för att stabilisera marken medan betongrännan gjuts.

Ombyggnation Kvarnbygatan start tidigast våren 2023.
Beroende av när det politiska beslutet tas att anta detaljplanen för Forsåker. Kvarnbygatan ska byggas om till en stadsgata som länkar ihop innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn och gatan ska få tillbaka sin ursprungliga raka sträckning. Ombyggnationen beräknas pågå i ungefär ett år, och därefter kommer husbyggnationen att starta.

Återställning gamla torget tidigast hösten 2023.
När vattenintaget och Forsebron är klara kan vi flytta tillbaka trafiken och göra iordning torget.

Visulent.Mareld.Gamla.Torget.Flygvy_2 webb

Frågor från tidigare Forsåkerträffar

/

Tekniska förvaltningen arbetar för att skapa så lite påverkan som möjligt för boende och verksamheter. De arbetar med löpande information till samtliga parter som berörs samt tar in önskemål på förbättring.

Den grönskas som finns på området idag är brokig efter som den har fått växa vilt under många år. Generellt i området kommer träden behöva försvinna för att möjliggöra såväl förberedande arbeten som byggnation av nya fastigheter. Det finns ett fåtal skyddsvärda träd i området som kommer behållas. I takt med att området växer fram kommer nya träd och grönska återplanteras enligt en omfattande princip att alla gator i området ska vara trädplanterade och att vissa så kallade gröna gränder formas med ännu mer grönska.

På området finns även ett antal äppelträd. Dessa har man gjort omfattande analyser av för att försöka ta med in i kommande stadsdel men tyvärr är de sjuka i kräfta och går inte att vare sig flytta eller ympa. Mölndala tittar nu i stället på att återanvända träden och placera dem i en faunadepå som ger liv åt övrig växlighet, insekter och djurliv

Ja, träden kommer att återplanteras. De träd som stod där tidigare var planterade i slutet av 1980-talet och hade inte de bästa möjligheterna att växa och frodas. När nya träd planeras kommer de få bättre förutsättningar än tidigare. Vilken storlek på de träden som ska planteras är ännu inte bestämt.

Mölndala bär ansvaret under utvecklingstiden sedan finns det möjligheter att involvera en långsiktig aktör som kan arbeta vidare och bibehålla den gemensamma visionen för platsen. Vi anser att det är viktigt att den aktör som kommer in har ett starkt engagemang för området.

Bland bostadskvarteren planeras två punkthus som markerar åns riktning och blir framtidens landmärken på samma vis som industrins gamla skorsten var förr. Exempel på nutida landmärken går att se på såväl Kvarnbyterassen som i Mölndals Innerstad.

Anledningen till den högre bebyggelsen är att skapa en brokighet i utformningen som påminner om den som tidigare fanns under industrins tider.

Att lyfta fram vattnet är en central aspekt som förstärker områdets ursprungliga kraftkälla och själva anledningen till att Mölndal växte fram.
Årännan kommer lyftas fram och byggas i nya betongrännor som en direkt koppling till områdets kulturhistoria.

Det historiska arvet i form av brokigheten på nya kvarter och befintliga industribyggnader formas i linje med hur området byggts genom historien.

Berättandet är en viktig del som vi vill ta vara på genom att skapa en historiepromenad i området där historier förs fram interaktivt och fysiskt. På så vis kommer den fysiska miljön lyftas fram och få en större betydelse för alla som rör sig i området.

Än har Mölndala inget tillstånd att återuppta det gamla vattenkraftverket, det behandlas i en miljödom som ännu inte är besvarad. I den synliga rännan beräknas ca 300 liter (0,3 kubikmeter) per sekund strömma fram som ett minsta flöde. Rimligtvis kommer ett normalläge ligga på 0,6 till 1,5 kubikmeter per sekund. Mängden vatten kommer analyseras utifrån framför allt utseende och ljud innan bestämda flöden sätts. I dagsläget är flödet betydligt högre, under mötet 27/5 låg flödet på 11 kubikmeter per sekund, något man vill undvika då hastigheten på vattnet innebär en risk.

Djurlivet i ån kommer förbättras i och med att hastigheten sänks. Ålyngelledare kommer byggas för att skapa en säker passage för ålen som klättrar upp längs forsen och vidare mot Stensjön. Givetvis hade ån kunnat göras helt utifrån ett biologiskt perspektiv men det handlar om att väga så många parametrar som möjligt. I Mölndalas uppdrag tydliggjordes återskapandet av det kulturhistoriska värdet och därmed ser förslaget ut som det gör. Skapandet av en naturlig åfåra hade krävt att förvanska för mycket av kulturmiljön i området och är därför inte inkluderat i planerna.

Granskningen pågår mellan 7 april till 13 maj 2022. Därefter förväntas detaljplanen bli antagen under hösten för att sedan vinna laga kraft under årets slut.

Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft tar det ca ett halv år till ett år innan bostadsaktörerna har hunnit projektera och tagit fram säljmaterial för sina första byggrätter. Preliminärt beräknas det till slutet av 2023/början av 2024. När vi kommit längre fram i processen kommer vi involvera byggaktörerna mer i denna typ av frågor som de kan svara bättre på.

Vi utgår från Mölndals stads parkeringspolicy som beskriver behovet av p-platser beroende på omfattning av verksamheter m.m. I den första detaljplanen planeras en parkeringsnod på ca 450 platser samt tillfälliga markparkeringar för att täcka behovet i den första detaljplanen som överskrider 450 platser. I den andra detaljplanen tillkommer ytterligare en parkeringsnod med ca 750 platser. Sammanlagt kommer det alltså finnas runt 1200 parkeringsplatser i Forsåker.

I bostadskvarteren kommer det även finnas korttids- och handikapparkering tillgängligt.

Under flera år har Mölndala och Mölndals stad undersökt möjligheterna att bevara Kasernen och integrera den i den framtida stadsdelen. Nu har Mölndals stad kommit med besked att de inte vill ha kvar byggnaden då den inte lämpar sig för pedagogisk verksamhet.

Forsåkers arkitektur ska inte efterlikna något som funnits tidigare, den ska ha sin egen utformning och sin egen identitet. Den framtida karaktären tar avstamp och får sin riktning i en kulör- och materialpalett som inspireras av områdets tidigare gestaltning. De nya bostäderna kommer se ut som bostäder gör med balkonger etc. men att genom att använda sig av dessa gestaltningsbestämmelser ta det ett steg till så att Fosåkers bostadskvarter får sin egen identitet. Detta ger bostadsaktörerna som ska bygga en riktning med kreativitet och höjd, men även ett ramverk som ska säkerställa en genomgående karaktär för hela stadsdelen.

Mölndala har 20% av byggrätterna, dessa kan komma att tilldelas andra aktörer som är intresserade. Det finns en stor möjlighet att fylla pusselbitar som saknas för att uppnå de uttalade målen genom att involvera andra aktörer som har kompentenser och/eller spetskvalitéer som konsortiets medlemmar inte har. Alla är bra på sina saker men ingen är bra på allt.

/
Kontakta oss

Är det något du undrar över eller har synpunkter på kan du alltid mejla våra kommunikatörer

© Emmy Jonsson

Andreas Petersson

Digital kommunikatör

© Emmy Jonsson

Frida Nilsson

Kommunikatör

Nyhetsbrev

Vill du du följa processen och få inbjudningar till träffar och evenemang. Skriv upp dig i vårt nyhetsbrev.