DSC_4249

Oss grannar emellan

Forsåker vattenstämpel

Oss grannar emellan är sidan för dig som bor eller arbetar i närheten av den nya stadsdelen Forsåker. Här kan du hålla dig uppdaterad och få information om pågående och kommande arbeten som kan påverka din vardag.

Ombyggnationen av forsen

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2024.

Så här går upprustningen till

Vid Forsebron intill Gamla torget byggs just nu ett nytt bredare vattenintag som ska kunna ta hand om, och fördela, allt vatten. Merparten av vattnet leds därifrån vidare i två stora så kallade bypassrör under mark genom Forsåker och vidare ut i Mölndalsån.

Ovan mark kommer en ny åränna gjutas där vattnet sen ska flyta lugnt och säkert genom Forsåker och avslutas med en vattenspegel på det framtida Vattentorget. Ålyngelledare byggs så att ålen lättare kan vandra upp mot Stensjön.

Arbetet är så pass omfattande att den gamla Forsebron måste rivas. Nya Forsebron kommer bli bredare och få en rakare sträckning för bättre och säkrare trafik.

Läs mer om ombyggnationen
_DSC3546_webb

Pågående arbeten och tider

Vattenintaget klart 2023. Från hösten 2022 fram till hösten 2023 gjuts det nya vattenintaget som därmed blir bredare och får större kapacitet. Bullrande jobb pågår på denna yta i perioder under hösten 2022 då vi sätter pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan.

Ombyggnad av Forsebron klart sommaren 2023. Bron revs i september 2022 och spontning för rören och den nya bron förväntas pågå i perioder under hösten. Därefter läggs rören och den nya bron byggs upp igen från grunden. Trafiken över den nya bron öppnar i augusti 2023.

Bypassrören genom Forsåker klart sommaren 2023. Rören läggs på plats i sin spontade fåra under början av 2023.

Byggnation vid det framtida Vattentorget klart vintern 2022/2023. Grunden för vattenspegeln gjuts tillsammans med en ny bro. Den så kallade Diagonalbron kommer bli en del av huvudstråket genom Forsåker och är klar hösten 2022. Grunden för vattenspegeln gjuts klart vintern 2022/2023. Det blir en del av det framtida Vattentorget i Forsåker.

_DSC3563

Vad händer i projektet, vecka för vecka

/

Spontning för Forsebron klar
Spontningen för Forsebron är nu klar. Vi går därmed in i en något lugnare period i området runt Gamla torget. Vi kommer därför plocka ned en del av bullerskydden i arbetsområdet.

Fram till februari kommer vi schakta och gjuta för att kunna lägga ned rören under bron. Rören ska ta hand om merparten av vattnet och gör ett viktigt jobb för att minska risken för framtida översvämningar och förse området med grön el. Samtidigt påbörjas nu uppbyggnaden av den nya Forsebron. En kran kommer installeras en bit nedanför Forsebron som ska lyfta material till den nya bron och vattenintaget.

Nästa gång vi behöver sponta i området är för årännan nedströms Forsebron. Detta arbete planeras komma igång någon gång i mitten av 2023 och blir den sista delen i upprustningen av forsen.

Spont innebär att vi slår ned stödkonstruktioner i marken vilket genererar en hel del buller från maskinerna som arbetar.

Arbetet vid vattenintaget fortsätter under december
Arbetet med att sätta pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan vid vattenintaget fortsätter. Nu är de flesta pålarna nedslagna och det som återstår är mestadels stagsättning – ett arbete som innebär en något lägre ljudnivå.

Arbetet beräknas pågå till och med december i år.

Arbeten vid det framtida Vattentorget
Denna vecka startar ett kortare spontningsarbete längre ned i området, vid det framtida Vattentorget.

Vi kommer mäta och följa upp bullret, men vår bedömning är att ljudnivån kommer vara betydligt lägre för omgivningen, inte minst för boende och verksamheter runt Gamla torget och Kråkans Krog.

På plats under Jul i Kvarnbyn
Vi fanns på plats i helgen under jul i Kvarnbyn. Det var många som var nyfikna på Forsåker och kom in och pratade med oss och representanter från Mölndala. Kul tycker vi!

Schaktning vid Forsebron
Arbetet vid Forsebron består de närmsta veckorna mestadels av schaktning (grävarbeten). Fram till februari kommer vi schakta och gjuta för att kunna lägga ned de så kallade bypass-rören under bron. Rören ska ta hand om merparten av vattnet och gör ett viktigt jobb för att minska risken för framtida översvämningar och förse området med grön el.

Schaktning pågår också för grundläggning av de nya brostöden och uppbyggnaden av den nya bron. En kran kommer installeras i veckan en bit nedanför Forsebron som ska lyfta material till den nya bron och vattenintaget.

I veckan startar också VA-arbeten vid Forsebrons norra ände.

Arbetet vid vattenintaget fortsätter under december
Arbetet med att sätta pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan vid vattenintaget fortsätter. Nu är de flesta pålarna nedslagna och det som återstår är mestadels stagsättning – ett arbete som innebär en något lägre ljudnivå.

Arbetet beräknas pågå till och med december i år.

Minibussen får ny rutt den 12 december
Minibussen, som trafikerar två hållplatser på Rygatan under ombyggnationen av Forsebron, får en ny rutt från och med nästa vecka. Skiftet sker i samband med Västtrafiks tidtabellskifte den 12 december.

Den nya rutten kommer gå från Mölndals bro via Gamla torget, Pixbovägen, Kyrkogårdsgatan, Rygatan för att sedan svänga runt via Svanegatan, Brunnsgatan och Klevegatan. Därifrån kör den vidare upp på Rygatan igen mot Mölndals bro. Se karta nedan.

Den nya rutten lämpar sig bättre i vinterväglag och bussen slipper köra i den branta backen på Åldermansgatan.

Julledighet
Mellan jul och nyår kommer projektet ta julledigt. Under den veckan kommer inga arbeten att pågå. Även detta nyhetsbrev kommer ta ett uppehåll från vecka 51, 2022 till vecka 2, 2023.

Påsläpp av vatten under Diagonalbron.
Efter att ha flutit en tid i en tillfällig ränna är nu vattnet åter tillbaka i sin ursprungliga sträckning. Vattnets väg går nu under den framtida vattenspegeln och under Diagonalbron. I nästa steg kommer bypass-rören att ansluta hit.

Schaktning och gjutning vid Forsebron
Schaktning och gjutning för de så kallade bypass-rören under bron pågår nu och fram till februari nästa år. Rören, som kommer gå från vattenintaget ned till Vattentorget, gör ett viktigt jobb för att minska risken för framtida översvämningar och förse området med grön el.

Schaktning pågår också för grundläggning av de nya brostöden och uppbyggnaden av den nya bron. En kran installeras nu en bit nedanför Forsebron som ska lyfta material till den nya bron och vattenintaget.

VA-arbeten vid Forsebrons norra ände planeras pågå fram till vecka 1, 2023.

Arbetet vid vattenintaget fortsätter
Pålningen vid vattenintaget är nu klar. Nu pågår rörkapning och stagsättning, vilket innebär mindre buller. När vädret blir lite mildare kommer gjutningen av det nya vattenintaget att påbörjas. Det är mycket som ska gjutas och för att säkerställa kvalitén kommer vi att sätta upp väderskydd i form av tält för att skydda arbetet från regn, snö och vind.

Julledighet
Mellan jul och nyår kommer projektet ta julledigt. Under den veckan kommer inga arbeten att pågå. Även detta nyhetsbrev kommer ta ett uppehåll från och med denna vecka och fram till vecka 2, 2023.

Schaktning och gjutning vid Forsebron
Schaktning för de så kallade bypass-rören pågår och fortsätter fram till och med februari. Rören, som kommer gå från vattenintaget ned till Vattentorget, gör ett viktigt jobb för att minska risken för framtida översvämningar och förse området med grön el.

En ställning monteras under de närmaste veckorna för gjutningen av den nya Forsebron. Kranen som ska lyfta material till bron och vattenintaget är, som ni säkert sett, på plats. Det kan vara bra att känna till att kranarmen rör sig med vinden. Detta för att vindfånget inte ska bli för stort.

Arbetet med Forsebron ska vara klart i augusti i år. Här kan du ta del av en grov tidplan för de olika delarna i projektet: Grannar emellan – Forsåker (forsaker.se)

Vattenintaget gjuts under våren
Pålning och stagsättning vid vattenintaget är nu klart och gjutningen av det nya vattenintaget kan påbörjas. Det är mycket som ska gjutas och arbetet är väderberoende. För att säkerställa kvalitén kommer vi att sätta upp väderskydd i form av ett stort tält för att skydda arbetet från regn, snö och vind.

Mer belysning på arbetsområdet
Gjutningsarbetet kräver mer belysning. Vi kommer se över belysningen i stort och göra en belysningsplan för att säkerställa att ljuset påverkar er som bor i närheten så lite som möjligt.

Arbeten längre ned i Forsåker
Bottenplattan för bypass-rören genom Forsåker gjuts under våren och därefter kommer rören att läggas på plats. En del spontning längre ned i Forsåker för rören och intill den nya bron (Diagonalbron) kommer utföras. Som vi skrev innan jul är själva Diagonalbron klar och vattnet rinner nu under den.

I övrigt färdigställs nu de mer synliga delarna av vattenspegeln vid det framtida Vattentorget.

Visionsbild på Vattentorget

 

En lugnare vår och information varannan vecka
En stor del av vårens arbete kommer bestå av gjutning vilket innebär att vi har en något lugnare period framför oss jämfört med i höstas. Gjutningen kommer inte märkas speciellt mycket och innebär långa arbetsmoment och relativt låga ljudnivåer.

Vi kommer därför glesa ut veckobreven till varannan vecka från och med februari. Vid behov, om något oförutsett händer, kommer vi såklart meddela det och då kan informationen komma tätare från oss.

Schaktning och gjutning vid Forsebron
Schaktning för de så kallade bypass-rören pågår och fortsätter, enligt nuvarande plan, fram till och med februari. En ställning monteras för gjutningen av den nya Forsebron, så snart vattennivåerna i forsen sjunker något.

Arbete till helgen
Projektet kommer schakta (utföra grävarbeten) på lördag den 21 januari vid vattenintaget. Under de närmaste veckorna kommer vi att sätta upp ett väderskydd, i form av tält, för att säkerställa en god kvalité i gjutningen av vattenintaget.

Höga vattenflöden påverkar arbetet
Som ni säkert sett har vi just nu höga vattenflöden i forsen. För projektets del innebär det att vissa åtgärder behöver göras för att säkerställa att våra tillfälliga konstruktioner inte påverkas. Det innebär också att några arbetsmoment behöver planeras om, exempelvis behöver vi avvakta med vissa schaktningsarbeten vid Forsebron och byggnationen av formställningen för gjutningen av den nya bron.

Schakt- och helgarbete denna vecka
Vi jobbar för fullt för att kunna starta igång betongarbetena för den nya Forsebron och det nya vattenintaget. Just nu pågår det sista schaktarbetet, och för att säkerställa att vi håller tidplanen för igångsättningen av betongsjobben kommer vi att schakta (gräva) även denna lördag.

Bullrande arbeten under nästa vecka
När det sista schaktarbetet är klart kommer vi behöva sponta (slå ned stödkonstruktioner) en sista sträcka nedanför Forsebron för att ytterligare säkra våra konstruktioner. Detta innebär att bullrande arbete kommer ske under vecka 5.

Filmning av rör påverkar framkomligheten på Kvarnbygatan
Nästa vecka, den 31 januari-2 februari kommer vi att filma ledningar på Kvarnbygatan mellan Störtfjällsgatan och Mölndals museum. Arbetet sker mellan kl. 9-15. En körväg kommer att vara öppen och trafiken regleras av flaggvakter.

/

Kommande arbeten

Vattenrännan genom Forsåker hösten 2023-hösten 2024.
Vattenrännan som öppnar upp vattnet genom Forsåker kommer gjutas. Även i denna etapp kommer det att behöva spontas för att stabilisera marken medan betongrännan gjuts.

Ombyggnation Kvarnbygatan start tidigast våren 2023.
Beroende av när det politiska beslutet tas att anta detaljplanen för Forsåker. Kvarnbygatan ska byggas om till en stadsgata som länkar ihop innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn och gatan ska få tillbaka sin ursprungliga raka sträckning. Ombyggnationen beräknas pågå i ungefär ett år, och därefter kommer husbyggnationen att starta.

Återställning gamla torget tidigast hösten 2023.
När vattenintaget och Forsebron är klara kan vi flytta tillbaka trafiken och göra iordning torget.

Visulent.Mareld.Gamla.Torget.Flygvy_2 webb

Frågor från tidigare Forsåkerträffar

/

Tekniska förvaltningen arbetar för att skapa så lite påverkan som möjligt för boende och verksamheter. De arbetar med löpande information till samtliga parter som berörs samt tar in önskemål på förbättring.

Den grönska som finns på området idag är brokig efter som den har fått växa vilt under många år. Generellt i området kommer träden behöva försvinna för att möjliggöra såväl förberedande arbeten som byggnation av nya fastigheter. Det finns ett fåtal skyddsvärda träd i området som kommer behållas. I takt med att området växer fram kommer nya träd och grönska återplanteras enligt en omfattande princip att alla gator i området ska vara trädplanterade och att vissa så kallade gröna gränder formas med ännu mer grönska.

På området finns även ett antal äppelträd. Dessa har man gjort omfattande analyser av för att försöka ta med in i kommande stadsdel men tyvärr är de sjuka i kräfta och går inte att vare sig flytta eller ympa. Mölndala tittar nu i stället på att återanvända träden och placera dem i en faunadepå som ger liv åt övrig växlighet, insekter och djurliv

Ja, träden kommer att återplanteras. De träd som stod där tidigare var planterade i slutet av 1980-talet och hade inte de bästa möjligheterna att växa och frodas. När nya träd planeras kommer de få bättre förutsättningar än tidigare. Vilken storlek på de träden som ska planteras är ännu inte bestämt.

Mölndala bär ansvaret under utvecklingstiden sedan finns det möjligheter att involvera en långsiktig aktör som kan arbeta vidare och bibehålla den gemensamma visionen för platsen. Vi anser att det är viktigt att den aktör som kommer in har ett starkt engagemang för området.

Bland bostadskvarteren planeras två punkthus som markerar åns riktning och blir framtidens landmärken på samma vis som industrins gamla skorsten var förr. Exempel på nutida landmärken går att se på såväl Kvarnbyterassen som i Mölndals Innerstad.

Anledningen till den högre bebyggelsen är att skapa en brokighet i utformningen som påminner om den som tidigare fanns under industrins tider.

Att lyfta fram vattnet är en central aspekt som förstärker områdets ursprungliga kraftkälla och själva anledningen till att Mölndal växte fram.
Årännan kommer lyftas fram och byggas i nya betongrännor som en direkt koppling till områdets kulturhistoria.

Det historiska arvet i form av brokigheten på nya kvarter och befintliga industribyggnader formas i linje med hur området byggts genom historien.

Berättandet är en viktig del som vi vill ta vara på genom att skapa en historiepromenad i området där historier förs fram interaktivt och fysiskt. På så vis kommer den fysiska miljön lyftas fram och få en större betydelse för alla som rör sig i området.

Än har Mölndala inget tillstånd att återuppta det gamla vattenkraftverket, det behandlas i en miljödom som ännu inte är besvarad. I den synliga rännan beräknas ca 300 liter (0,3 kubikmeter) per sekund strömma fram som ett minsta flöde. Rimligtvis kommer ett normalläge ligga på 0,6 till 1,5 kubikmeter per sekund. Mängden vatten kommer analyseras utifrån framför allt utseende och ljud innan bestämda flöden sätts. I dagsläget är flödet betydligt högre, upp emot 11 kubikmeter per sekund vid högre tryck, något man vill undvika då hastigheten på vattnet innebär en risk.

Djurlivet i ån kommer förbättras i och med att hastigheten sänks. Ålyngelledare kommer byggas för att skapa en säker passage för ålen som klättrar upp längs forsen och vidare mot Stensjön. Givetvis hade ån kunnat göras helt utifrån ett biologiskt perspektiv men det handlar om att väga så många parametrar som möjligt. I Mölndalas uppdrag tydliggjordes återskapandet av det kulturhistoriska värdet och därmed ser förslaget ut som det gör. Skapandet av en naturlig åfåra hade krävt att förvanska för mycket av kulturmiljön i området och är därför inte inkluderat i planerna.

Granskningen pågår mellan 7 april till 13 maj 2022. Därefter förväntas detaljplanen bli antagen under Q1 2022 och vinna laga kraft under våren samma år.

Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft tar det ca ett halv år till ett år innan bostadsaktörerna har hunnit projektera och tagit fram säljmaterial för sina första byggrätter. Preliminärt beräknas det till slutet av 2023/början av 2024. När vi kommit längre fram i processen kommer vi involvera byggaktörerna mer i denna typ av frågor som de kan svara bättre på.

Vi utgår från Mölndals stads parkeringspolicy som beskriver behovet av p-platser beroende på omfattning av verksamheter m.m. I den första detaljplanen planeras en parkeringsnod på ca 450 platser samt tillfälliga markparkeringar för att täcka behovet i den första detaljplanen som överskrider 450 platser. I den andra detaljplanen tillkommer ytterligare en parkeringsnod med ca 750 platser. Sammanlagt kommer det alltså finnas runt 1200 parkeringsplatser i Forsåker.

I bostadskvarteren kommer det även finnas korttids- och handikapparkering tillgängligt.

Under flera år har Mölndala och Mölndals stad undersökt möjligheterna att bevara Kasernen och integrera den i den framtida stadsdelen. Nu har Mölndals stad kommit med besked att de inte vill ha kvar byggnaden då den inte lämpar sig för pedagogisk verksamhet.

Forsåkers arkitektur ska inte efterlikna något som funnits tidigare, den ska ha sin egen utformning och sin egen identitet. Den framtida karaktären tar avstamp och får sin riktning i en kulör- och materialpalett som inspireras av områdets tidigare gestaltning. De nya bostäderna kommer se ut som bostäder gör med balkonger etc. men att genom att använda sig av dessa gestaltningsbestämmelser ta det ett steg till så att Fosåkers bostadskvarter får sin egen identitet. Detta ger bostadsaktörerna som ska bygga en riktning med kreativitet och höjd, men även ett ramverk som ska säkerställa en genomgående karaktär för hela stadsdelen.

Mölndala har 20% av byggrätterna, dessa kan komma att tilldelas andra aktörer som är intresserade. Det finns en stor möjlighet att fylla pusselbitar som saknas för att uppnå de uttalade målen genom att involvera andra aktörer som har kompentenser och/eller spetskvalitéer som konsortiets medlemmar inte har. Alla är bra på sina saker men ingen är bra på allt.

/
Kontakta oss

Är det något du undrar över eller har synpunkter på kan du alltid mejla våra kommunikatörer

© Emmy Jonsson

Andreas Petersson

Digital kommunikatör

© Emmy Jonsson

Frida Nilsson

Kommunikatör

Nyhetsbrev

Vill du du följa processen och få inbjudningar till träffar och evenemang. Skriv upp dig i vårt nyhetsbrev.