DSC_4249

Oss grannar emellan

Forsåker vattenstämpel

Oss grannar emellan är sidan för dig som bor eller arbetar i närheten av den nya stadsdelen Forsåker. Här kan du hålla dig uppdaterad och få information om pågående och kommande arbeten som kan påverka din vardag.

Ombyggnationen av forsen

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2024.

Så här går upprustningen till

Vid Forsebron intill Gamla torget byggs just nu ett nytt bredare vattenintag som ska kunna ta hand om, och fördela, allt vatten. Merparten av vattnet leds därifrån vidare i två stora så kallade bypassrör under mark genom Forsåker och vidare ut i Mölndalsån.

Ovan mark kommer en ny åränna gjutas där vattnet sen ska flyta lugnt och säkert genom Forsåker och avslutas med en vattenspegel på det framtida Vattentorget. Ålyngelledare byggs så att ålen lättare kan vandra upp mot Stensjön.

Arbetet är så pass omfattande att den gamla Forsebron måste rivas. Nya Forsebron kommer bli bredare och få en rakare sträckning för bättre och säkrare trafik.

Läs mer om ombyggnationen
_DSC3546_webb

Pågående arbeten och tider

Vattenintaget klart 2023. Från hösten 2022 fram till hösten 2023 gjuts det nya vattenintaget som därmed blir bredare och får större kapacitet. Bullrande jobb pågår på denna yta i perioder under hösten 2022 då vi sätter pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan.

Ombyggnad av Forsebron klart sommaren 2023. Bron revs i september 2022 och spontning för rören och den nya bron förväntas pågå i perioder under hösten. Därefter läggs rören och den nya bron byggs upp igen från grunden. Trafiken över den nya bron öppnar i augusti 2023.

Bypassrören genom Forsåker klart sommaren 2023. Rören läggs på plats i sin spontade fåra under början av 2023.

Byggnation vid det framtida Vattentorget klart vintern 2022/2023. Grunden för vattenspegeln gjuts tillsammans med en ny bro. Den så kallade Diagonalbron kommer bli en del av huvudstråket genom Forsåker och är klar hösten 2022. Grunden för vattenspegeln gjuts klart vintern 2022/2023. Det blir en del av det framtida Vattentorget i Forsåker.

_DSC3563

Vad händer i projektet, vecka för vecka

/

Ljus på GC-bron
Inför den mörkare årstiden har vi nu satt ljusslingor på den tillfälliga gång- och cykelbron. Om några veckor kommer även julbelysningen upp.

Arbeten med det gamla vattenkraftverket i Forsåker startar
I slutet av denna vecka påbörjas arbetet med att ta ned det gamla vattenkraftverket i Forsåker. Byggnaden är i dåligt skick och riskerar att rasa. Tanken är att den ska byggas upp igen i samma stil och att även det gamla vattenkraftverket ska återstarta och förse området med grön el.

Ny hänvisningsskylt på väg upp
På Kvarnbygatan i höjd med Götaforsliden sätts i veckan en orange hänvisningsskylt upp för att hjälpa biltrafiken att hitta rätt väg till verksamheterna på Götaforsliden.

Arbetet vid vattenintaget fortsätter
Arbetet med att sätta pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan vid vattenintaget fortsätter. Nu arbetar två maskiner på platsen. Bullermattor minskar bullret från maskinerna. Arbetet beräknas pågå fram till november/december i år.

Spontningen vid den nu rivna Forsebron
Spontningen vid den nu rivna Forsebron fortsätter denna vecka. Vi spontar nu förbi det norra brofästet, från intaget mot hörnet till Mölndalas hus och längs husfasaden ned mot Forsåkerområdet. Ytterligare bullerskydd har satts upp för att minimera bullret så mycket som möjligt. Vi räknar med att detta moment kommer ta totalt sett mellan 10-15 dagar.

Spont innebär att vi slår ned stödkonstruktioner i marken vilket genererar en hel del buller från maskinerna som arbetar.

Bullrande arbete pågår 7-19 vardagar. Lunchpaus kl 11.30-12.30.

Uppföljning av bullervärden görs fortsatt dagligen
Vi fortsätter att följa upp och utvärdera bullret dagligen från maskinerna som arbetar. Bullret mäts både invändigt och utvändigt vid fasad på kringliggande hus. Värdena visar att vi klarar de riktlinjer som Naturvårdsverkets har satt upp för buller från byggarbetsplatser.

Arbetet vid vattenintaget fortsätter enligt plan
Arbetet med att sätta pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan vid vattenintaget fortsätter. Arbetet innebär i perioder en del buller och beräknas pågå fram till november/december i år. I veckan pågår mestadels stagsättning vilket innebär en något lägre ljudnivå.

Spontning vid den nu rivna Forsebron
Spontningen vid den nu rivna Forsebron fortsätter. Vi har nu spontat förbi det norra brofästet, från intaget mot hörnet till Mölndalas hus och fortsätter under veckan längs husfasaden ned mot Forsåkerområdet. Vi räknar med att detta arbetsmoment kommer vara klart denna vecka om inget oförutsett inträffar. Nästa vecka kommer vi sätta stag, vilket innebär en något lägre ljudnivå.

Spont innebär att vi slår ned stödkonstruktioner i marken vilket genererar en hel del buller från maskinerna som arbetar.
Bullrande arbete pågår 7-19 vardagar. Lunchpaus kl 11.30-12.30.

Bullerskyddet mot Götaforsliden flyttas
Vi kommer under veckan flytta en del av bullerskyddet för att göra plats för arbeten längst ned på Götaforsliden. Det kan bli aktuellt att sätta ytterligare spont här innan vi är helt klara med spontningen för den nya bron. Det görs i sådana fall i vecka 47. Vi återkommer med mer information om detta i nästa veckobrev.

Ny hänvisningsskylt från Kvarnbygatan sitter uppe
På Kvarnbygatan i höjd med Götaforsliden sitter nu en orange hänvisningsskylt för att hjälpa biltrafiken att hitta rätt väg till verksamheterna på Götaforsliden.

Mycket vatten i ån betyder att vi testar att det håller
De kommande veckorna kommer vi att göra flödestester, vilket innebär att vi kommer släppa på mycket vatten i ån. Det gör vi för att testa hållbarhet och täthet i konstruktionen.

Ljus på GC-bron tagna
Inför den mörkare årstiden hade vi satt ljusslingor på den tillfälliga gång- och cykelbron, som vi berättade i förra veckobrevet. Tyvärr har de blivit stulna och vi tittar nu på en annan lösning.

Uppföljning av bullervärden
Vi följer upp och utvärderar bullret dagligen från maskinerna som arbetar. Bullret mäts både invändigt och utvändigt vid fasad på kringliggande hus. Värdena vi får visar ett medelvärde under dygnet, och följs upp av både projektet och miljöförvaltningen i Mölndals stad.

 

Kulvertarna i Forsåker snart klara
Kulvertarna längre ned i Forsåker, vid det framtida Vattentorget, börjar bli klara. Här kommer vattnet från de stora rören komma forsande efter att ha passerat kraftverket, som ska förse området med grön el. Mer om de olika delarna i projektet hittar du på Mölndals stads sida om upprustningen av forsen.  

Spontning vid den nu rivna Forsebron
Vi har nu spontat klart förbi det norra brofästet, från intaget mot hörnet till Mölndalas hus och längs husfasaden ned mot Forsåkerområdet. Denna vecka kommer vi sätta stag, vilket innebär en något lägre ljudnivå. Under nästa vecka, vecka 47, kommer vi behöva sätta ytterligare spont vid Götaforsliden för det nya brofästet. Vi behöver gräva djupt här och för att säkra upp Kråkans Krog-huset behövs ett antal stödkonstruktioner slås ned i marken. Detta arbete beräknas pågå i en vecka.

Spont innebär att vi slår ned stödkonstruktioner i marken vilket genererar en hel del buller från maskinerna som arbetar.

Bullrande arbete pågår 7-19 vardagar. Lunchpaus kl 11.30-12.30.

Arbetet vid vattenintaget fortsätter enligt plan
Arbetet med att sätta pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan vid vattenintaget fortsätter. Arbetet innebär i perioder en del buller och beräknas pågå fram till november/december i år.

Trafikljuset vid Gamla torget återställs
Vi har fått en del frågor gällande trafikljuset vid Gamla torget, att gående får vänta länge innan det blir grönt. Problem med strömmen har gjort att trafikljusen nollställts, och det åtgärdas nu så att det blir samma intervall som tidigare.

Linjemålning och fartgupp vid Gamla torget
I veckan planerar vi att förbättra linjemålningen på Gamla torget och bygga fartguppet på Kvarnbygatan vid övergångsstället till den tillfälliga gång- och cykelbron. Fartguppet byggs för trafik i östgående riktning för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter som ska ta sig över gatan.

Nytt ljus på GC-bron
Nya lampor har kommit upp på den tillfälliga GC-bron. Bron kommer så småningom också få julbelysning.

Spontning vid Götaforsliden
Under denna vecka sätter vi spont vid Götaforsliden. Vi behöver gräva djupt här för det nya brofästet, och för att säkra upp Kråkans Krog-huset behövs ett antal stödkonstruktioner slås ned i marken. Arbetet beräknas pågå i cirka en vecka. Spont innebär att vi slår ned stödkonstruktioner i marken vilket genererar en hel del buller från maskinerna som arbetar.

Bullrande arbete pågår 7-19 vardagar. Lunchpaus kl 11.30-12.30.

Arbetet vid vattenintaget fortsätter
Arbetet med att sätta pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan vid vattenintaget fortsätter. Nu är de flesta pålarna nedslagna och det som återstår är mestadels stagsättning – ett arbete som innebär en något lägre ljudnivå. Arbetet beräknas pågå fram till december i år.

Träffa oss till helgen under ”Jul i Kvarnbyn”
Till helgen är det dags för det populära Jul i Kvarnbyn. Vi (Mölndala och Mölndals Stad tekniska förvaltning) finns på plats för att prata och svara på frågor om Forsåker och det pågående arbetet med forsen. Kom gärna förbi oss på Kvarnbygatan 4, bottenplan, mellan kl 13-16. Välkomna!

Underhållsarbete på Kvarnbygatan
På torsdag den 24 november kommer Mölndals stad åtgärda ett kabelfel på trafikljusen vid Gamla torget. Det innebär försämrad framkomlighet på Kvarnbygatan mellan kl 9-15. Ett körfält kommer vara öppet och vilken körriktning som får köra kommer styras av flaggvakter.

Du har väl inte missat våra filmer?
På forsåker.se hittar du våra filmer som handlar om upprustningen av forsen. Filmerna svarar på frågor om varför arbetet görs, vad som görs och hur det blir när det är klart. Nyfiken?
Se filmerna

 

Spontning för Forsebron klar
Spontningen för Forsebron är nu klar. Vi går därmed in i en något lugnare period i området runt Gamla torget. Vi kommer därför plocka ned en del av bullerskydden i arbetsområdet.

Fram till februari kommer vi schakta och gjuta för att kunna lägga ned rören under bron. Rören ska ta hand om merparten av vattnet och gör ett viktigt jobb för att minska risken för framtida översvämningar och förse området med grön el. Samtidigt påbörjas nu uppbyggnaden av den nya Forsebron. En kran kommer installeras en bit nedanför Forsebron som ska lyfta material till den nya bron och vattenintaget.

Nästa gång vi behöver sponta i området är för årännan nedströms Forsebron. Detta arbete planeras komma igång någon gång i mitten av 2023 och blir den sista delen i upprustningen av forsen.

Spont innebär att vi slår ned stödkonstruktioner i marken vilket genererar en hel del buller från maskinerna som arbetar.

Arbetet vid vattenintaget fortsätter under december
Arbetet med att sätta pålar och stag för att stabilisera den nya bottenplattan vid vattenintaget fortsätter. Nu är de flesta pålarna nedslagna och det som återstår är mestadels stagsättning – ett arbete som innebär en något lägre ljudnivå.

Arbetet beräknas pågå till och med december i år.

Arbeten vid det framtida Vattentorget
Denna vecka startar ett kortare spontningsarbete längre ned i området, vid det framtida Vattentorget.

Vi kommer mäta och följa upp bullret, men vår bedömning är att ljudnivån kommer vara betydligt lägre för omgivningen, inte minst för boende och verksamheter runt Gamla torget och Kråkans Krog.

På plats under Jul i Kvarnbyn
Vi fanns på plats i helgen under jul i Kvarnbyn. Det var många som var nyfikna på Forsåker och kom in och pratade med oss och representanter från Mölndala. Kul tycker vi!

/

Kommande arbeten

Vattenrännan genom Forsåker hösten 2023-hösten 2024.
Vattenrännan som öppnar upp vattnet genom Forsåker kommer gjutas. Även i denna etapp kommer det att behöva spontas för att stabilisera marken medan betongrännan gjuts.

Ombyggnation Kvarnbygatan start tidigast våren 2023.
Beroende av när det politiska beslutet tas att anta detaljplanen för Forsåker. Kvarnbygatan ska byggas om till en stadsgata som länkar ihop innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn och gatan ska få tillbaka sin ursprungliga raka sträckning. Ombyggnationen beräknas pågå i ungefär ett år, och därefter kommer husbyggnationen att starta.

Återställning gamla torget tidigast hösten 2023.
När vattenintaget och Forsebron är klara kan vi flytta tillbaka trafiken och göra iordning torget.

Visulent.Mareld.Gamla.Torget.Flygvy_2 webb

Frågor från tidigare Forsåkerträffar

/

Tekniska förvaltningen arbetar för att skapa så lite påverkan som möjligt för boende och verksamheter. De arbetar med löpande information till samtliga parter som berörs samt tar in önskemål på förbättring.

Den grönska som finns på området idag är brokig efter som den har fått växa vilt under många år. Generellt i området kommer träden behöva försvinna för att möjliggöra såväl förberedande arbeten som byggnation av nya fastigheter. Det finns ett fåtal skyddsvärda träd i området som kommer behållas. I takt med att området växer fram kommer nya träd och grönska återplanteras enligt en omfattande princip att alla gator i området ska vara trädplanterade och att vissa så kallade gröna gränder formas med ännu mer grönska.

På området finns även ett antal äppelträd. Dessa har man gjort omfattande analyser av för att försöka ta med in i kommande stadsdel men tyvärr är de sjuka i kräfta och går inte att vare sig flytta eller ympa. Mölndala tittar nu i stället på att återanvända träden och placera dem i en faunadepå som ger liv åt övrig växlighet, insekter och djurliv

Ja, träden kommer att återplanteras. De träd som stod där tidigare var planterade i slutet av 1980-talet och hade inte de bästa möjligheterna att växa och frodas. När nya träd planeras kommer de få bättre förutsättningar än tidigare. Vilken storlek på de träden som ska planteras är ännu inte bestämt.

Mölndala bär ansvaret under utvecklingstiden sedan finns det möjligheter att involvera en långsiktig aktör som kan arbeta vidare och bibehålla den gemensamma visionen för platsen. Vi anser att det är viktigt att den aktör som kommer in har ett starkt engagemang för området.

Bland bostadskvarteren planeras två punkthus som markerar åns riktning och blir framtidens landmärken på samma vis som industrins gamla skorsten var förr. Exempel på nutida landmärken går att se på såväl Kvarnbyterassen som i Mölndals Innerstad.

Anledningen till den högre bebyggelsen är att skapa en brokighet i utformningen som påminner om den som tidigare fanns under industrins tider.

Att lyfta fram vattnet är en central aspekt som förstärker områdets ursprungliga kraftkälla och själva anledningen till att Mölndal växte fram.
Årännan kommer lyftas fram och byggas i nya betongrännor som en direkt koppling till områdets kulturhistoria.

Det historiska arvet i form av brokigheten på nya kvarter och befintliga industribyggnader formas i linje med hur området byggts genom historien.

Berättandet är en viktig del som vi vill ta vara på genom att skapa en historiepromenad i området där historier förs fram interaktivt och fysiskt. På så vis kommer den fysiska miljön lyftas fram och få en större betydelse för alla som rör sig i området.

Än har Mölndala inget tillstånd att återuppta det gamla vattenkraftverket, det behandlas i en miljödom som ännu inte är besvarad. I den synliga rännan beräknas ca 300 liter (0,3 kubikmeter) per sekund strömma fram som ett minsta flöde. Rimligtvis kommer ett normalläge ligga på 0,6 till 1,5 kubikmeter per sekund. Mängden vatten kommer analyseras utifrån framför allt utseende och ljud innan bestämda flöden sätts. I dagsläget är flödet betydligt högre, upp emot 11 kubikmeter per sekund vid högre tryck, något man vill undvika då hastigheten på vattnet innebär en risk.

Djurlivet i ån kommer förbättras i och med att hastigheten sänks. Ålyngelledare kommer byggas för att skapa en säker passage för ålen som klättrar upp längs forsen och vidare mot Stensjön. Givetvis hade ån kunnat göras helt utifrån ett biologiskt perspektiv men det handlar om att väga så många parametrar som möjligt. I Mölndalas uppdrag tydliggjordes återskapandet av det kulturhistoriska värdet och därmed ser förslaget ut som det gör. Skapandet av en naturlig åfåra hade krävt att förvanska för mycket av kulturmiljön i området och är därför inte inkluderat i planerna.

Granskningen pågår mellan 7 april till 13 maj 2022. Därefter förväntas detaljplanen bli antagen under Q1 2022 och vinna laga kraft under våren samma år.

Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft tar det ca ett halv år till ett år innan bostadsaktörerna har hunnit projektera och tagit fram säljmaterial för sina första byggrätter. Preliminärt beräknas det till slutet av 2023/början av 2024. När vi kommit längre fram i processen kommer vi involvera byggaktörerna mer i denna typ av frågor som de kan svara bättre på.

Vi utgår från Mölndals stads parkeringspolicy som beskriver behovet av p-platser beroende på omfattning av verksamheter m.m. I den första detaljplanen planeras en parkeringsnod på ca 450 platser samt tillfälliga markparkeringar för att täcka behovet i den första detaljplanen som överskrider 450 platser. I den andra detaljplanen tillkommer ytterligare en parkeringsnod med ca 750 platser. Sammanlagt kommer det alltså finnas runt 1200 parkeringsplatser i Forsåker.

I bostadskvarteren kommer det även finnas korttids- och handikapparkering tillgängligt.

Under flera år har Mölndala och Mölndals stad undersökt möjligheterna att bevara Kasernen och integrera den i den framtida stadsdelen. Nu har Mölndals stad kommit med besked att de inte vill ha kvar byggnaden då den inte lämpar sig för pedagogisk verksamhet.

Forsåkers arkitektur ska inte efterlikna något som funnits tidigare, den ska ha sin egen utformning och sin egen identitet. Den framtida karaktären tar avstamp och får sin riktning i en kulör- och materialpalett som inspireras av områdets tidigare gestaltning. De nya bostäderna kommer se ut som bostäder gör med balkonger etc. men att genom att använda sig av dessa gestaltningsbestämmelser ta det ett steg till så att Fosåkers bostadskvarter får sin egen identitet. Detta ger bostadsaktörerna som ska bygga en riktning med kreativitet och höjd, men även ett ramverk som ska säkerställa en genomgående karaktär för hela stadsdelen.

Mölndala har 20% av byggrätterna, dessa kan komma att tilldelas andra aktörer som är intresserade. Det finns en stor möjlighet att fylla pusselbitar som saknas för att uppnå de uttalade målen genom att involvera andra aktörer som har kompentenser och/eller spetskvalitéer som konsortiets medlemmar inte har. Alla är bra på sina saker men ingen är bra på allt.

/
Kontakta oss

Är det något du undrar över eller har synpunkter på kan du alltid mejla våra kommunikatörer

© Emmy Jonsson

Andreas Petersson

Digital kommunikatör

© Emmy Jonsson

Frida Nilsson

Kommunikatör

Nyhetsbrev

Vill du du följa processen och få inbjudningar till träffar och evenemang. Skriv upp dig i vårt nyhetsbrev.