Vad händer i projektet?

Projektets bakgrund.
År 2005 gick det gamla pappersbruket i konkurs och under 2009 köper Mölndals Stad marken. Året efter markköpet får det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB uppdraget att ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Tre år senare, under 2013, bildades ett konsortium bestående av byggföretagen Aspelin Ramm, Byggvesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.

I nära samarbete med Mölndals Stad ska Forsåker nu utvecklas till en av Västsveriges modernaste stadsdelar och bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal. Stadsutvecklingen är i full gång och projektet kommer att pågå under minst en tioårsperiod.

 

Rivningsarbeten.
Under hela 2015 och delar av 2016 pågick omfattande rivningsarbeten i Forsåker. Inför detta utfördes ett grundligt arbete med att kartlägga vilka byggnader som är lämpliga att bevara i vår nya stadsdel. Resultatet blev att ett antal karaktäristiska industribyggnader kommer att bevaras för att påminna om Forsåkers historia.

 

Detaljplan.

I maj 2016 godkändes planprogrammet för Forsåker. Godkännandet innebar att projektet kunde gå in i nästa planeringsskede och upprätta detaljplaner där utbyggnaden av den nya stadsdelen regleras i detalj och har juridisk verkan. Arbetet med detaljplaner är den formella delen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappersbruksområdet med omnejd till en stadsdel där den historiska miljön och Mölndalsån har karaktärsbärande egenskaper. Planen innehåller även riktlinjer om vilken typ av bebyggelse och verksamhet som får byggas samt hur det ska se ut. Vill du läsa mer om vad en detaljplan är? Boverket har en bra sammanfattning här.

Mot bakgrund av projektets storlek och komplexitet utförs arbetet med detaljplaner i två etapper. Den första detaljplanen kommer att omfatta Kvarnbygatan, Mölndalsån och industrikärnan. Den andra, mindre etappen omfattar området längs järnvägen och kan sättas igång först när Trafikverket är klar med sin spårstudie.

 

Samråd.

När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen samråda med olika intressenter.Under samrådstiden ställs förslaget till detaljplan ut och allmänheten, myndigheter och andra berörda får komma med synpunkter.  Svaren på inkomna yttranden sammanställs i en samrådsredogörelse och ska mynna ut i ett uppdaterat förslag till detaljplan.Syftet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Ett samråd för detaljplan ett hölls under tiden 4 maj till 16 juni 2017. Samrådshandlingarna hittar du här

 

Granskning.

Just nu (från 2017 till 2018) pågår en viktig process i Forsåker med att sammanställa och besvara inkomna yttranden och synpunkter från samrådet om detaljplan 1. Svaren på alla inkomna frågor och åsikter ska sammanställs i ett dokument som kallas Samrådsredogörelse, och ska mynna ut i ett uppdaterat förslag till detaljplan. Det nya förslaget ska sedan ställas ut igen, denna gång för granskning, och då ges allmänhet, myndigheter och andra berörda möjlighet att komma med synpunkter på det uppdaterade förslaget. Därefter kommer kommunfullmäktige besluta om detaljplanen.

 

Feedback Forsåker igång.
Under 2016 etablerade vi dialogkonceptet Feedback Forsåker. Syftet med Feedback Forsåker är att öka delaktigheten och tydliggöra processen för allmänhet, skolor, politiker och andra intressegrupper. Denna process är ingen formell procedur utan är ett tillfälle där vi får möjlighet att möta allmänheten och höra om deras tankar och idéer till platsen. I samband med starten av detta dialogkoncept slog vi även upp portarna till Forsåker Workspace – vår projektlokal där du kan se en modell över området, få svar på dina frågor och träffa oss som jobbar med projektet.

 

Håll utkik på hemsidan för mer information om våra Forsåkerträffar för 2018!

 

Du vet väl att du alltid kan följa Forsåkers utveckling via vårt nyhetsbrev? Du kan även ladda ner de senaste numren av Forsåkerbladet via länkarna nedan: 

 

Forsåkerbladet 1   Forsåkerbladet 2   Forsåkerbladet 3
Forsåkerbladet 4 Forsåkerbladet 5

Så här ser processen ut:

Här kan du följa processen från rivning till färdig stadsdel.

Godkänt planprogram.
Start detaljplan 1 (kallad Forsåker).
Miljödom 1 inlämnas.

Miljödom 2 startas.
Samråd genomförs

Start detaljplan 2 (kallad Stationsområdet).
Miljödom 1 godkänns.
Miljödom 2 inlämnas.

Detaljplan 1 (Forsåker) vinner laga kraft och godkänns.
Miljödom 2 godkänns.

Konsortiet påbörjar säljstart.
Byggstart infrastruktur och eventuellt några bostadskvarter.

Detaljplan 2 (Stationsområdet) vinner laga kraft och godkänns.
Preliminär första inflytt av bostäder.

Utbyggnadstid/byggprocess.

Strukturplan

År 2014 fick Nyréns Arkitekter i uppdrag att ta fram en strukturplan för Forsåker. Strukturplanen är MölnDala Fastighets AB och konsortiets helhetsidé om hur stadsdelen kan utformas och fungera som en integrerad del i Mölndals stadskärna. Den har inte någon rättslig status eller formell innebörd, utan är en väl genomarbetad och förankrad helhetslösning för Forsåker.

 

Strukturplanen ägs av MölnDala Fastighets AB och har utformats i nära samverkan med bland andra Tekniska Förvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals Stad. Nyréns Arkitekter har även deltagit i arbetet och ansvarat för att färdigställa strukturplanen. Tillsammans har aktörerna ett gemensamt ansvar för innehållet i strukturplanen, då den upprättats för att ingå som underlag i en formell process. Se strukturplanen här.

Feedback Forsåker

Forsåker är ett av de större byggprojekten i Västsverige och det finns ett stort intresse kring utvecklingsprocessen. Vi som jobbar med projektet vet att det dyker upp frågor och funderingar längs vägen (kanske till och med en gnutta oro?). Därför vill vi bjuda in och göra dig delaktig i utvecklingen.

 

Feedback Forsåker är namnet på vårt pågående dialogarbete tillsammans med dig som vill hjälpa oss att forma den framtida stadsdelen. Syftet med Feedback Forsåker är att öka delaktigheten och tydliggöra den formella processen för allmänhet, politiker och andra intressegrupper samt att samla in friska idéer som ska hjälpa oss att skapa en modern och hållbar stadsdel. Vi tar gladeligen emot tankar och idéer, men ber samtidigt om förståelse för att det är en lång process med många inblandade parter. Vi kommer inte att kunna genomföra allt, men vill inte heller gå miste om något.

 

 

Forsåker Workspace.
I vår projektlokal Forsåker Workspace (vid södra infarten till området) anordnar vi Forsåkerträffar och håller öppet hus med jämna mellanrum för att samla in friska idéer som hjälper oss att skapa en hållbar stadsdel i linje med vår vision. Här kan du se modeller över området, få svar på dina frågor och träffa oss som jobbar med projektet. Nu är träffarna för 2017 över men vi ses igen under 2018. Under tiden är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev, registrera dig här.

 

 

Informell process.
Notera att vårt arbete med att samla in synpunkter och idéer inte är någon formell process, vilket innebär att allting inte kommer att besvaras personligen. Men all feedback vi får in kommer att användas som inspiration i vårt arbete framåt. Din åsikt kommer därför hjälpa oss att bredda perspektiven och våga tänka annorlunda.

 

Om du inte har möjlighet att närvara vid våra möten går det utmärkt att höra av dig på feedback@forsåker.se.

 

Forsåker skapar vi tillsammans. Tack för din feedback!