Vad händer i projektet?

Projektets bakgrund.
År 2005 gick det gamla pappersbruket i konkurs och under 2009 köper Mölndals Stad marken. Året efter markköpet får det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB uppdraget att ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Tre år senare, under 2013, bildades ett konsortium bestående av byggföretagen Aspelin Ramm, Byggvesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.

I nära samarbete med Mölndals Stad ska Forsåker nu utvecklas till en av Västsveriges modernaste stadsdelar och bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal. Stadsutvecklingen är i full gång och projektet kommer att pågå under minst en tioårsperiod.

 

Rivningsarbeten.
Under hela 2015 och delar av 2016 pågick omfattande rivningsarbeten i Forsåker. Inför detta utfördes ett grundligt arbete med att kartlägga vilka byggnader som är lämpliga att bevara i vår nya stadsdel. Resultatet blev att ett antal karaktäristiska industribyggnader kommer att bevaras för att påminna om Forsåkers historia.

 

Detaljplan.

I maj 2016 godkändes planprogrammet för Forsåker. Godkännandet innebar att projektet kunde gå in i nästa planeringsskede och upprätta detaljplaner där utbyggnaden av den nya stadsdelen regleras i detalj och har juridisk verkan. Arbetet med detaljplaner är den formella delen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappersbruksområdet med omnejd till en stadsdel där den historiska miljön och Mölndalsån har karaktärsbärande egenskaper. Planen innehåller även riktlinjer om vilken typ av bebyggelse och verksamhet som får byggas samt hur det ska se ut. Vill du läsa mer om vad en detaljplan är? Boverket har en bra sammanfattning här.

Mot bakgrund av projektets storlek och komplexitet utförs arbetet med detaljplaner i två etapper. Den första detaljplanen kommer att omfatta Kvarnbygatan, Mölndalsån och industrikärnan. Den andra, mindre etappen omfattar området längs järnvägen och kan sättas igång först när Trafikverket är klar med sin spårstudie.

 

Samråd.

När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen samråda med olika intressenter.Under samrådstiden ställs förslaget till detaljplan ut och allmänheten, myndigheter och andra berörda får komma med synpunkter.  Svaren på inkomna yttranden sammanställs i en samrådsredogörelse och ska mynna ut i ett uppdaterat förslag till detaljplan.Syftet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Ett samråd för detaljplan ett hölls under tiden 4 maj till 16 juni 2017. Samrådshandlingarna hittar du här

 

Granskning.

Just nu (från 2017 till 2019) pågår en viktig process i Forsåker med att sammanställa och besvara inkomna yttranden och synpunkter från samrådet om detaljplan 1. Svaren på alla inkomna frågor och åsikter ska sammanställs i ett dokument som kallas Samrådsredogörelse, och ska mynna ut i ett uppdaterat förslag till detaljplan. Det nya förslaget ska sedan ställas ut igen, denna gång för granskning, och då ges allmänhet, myndigheter och andra berörda möjlighet att komma med synpunkter på det uppdaterade förslaget. Därefter kommer kommunfullmäktige besluta om detaljplanen.

 

Feedback Forsåker igång.
Under 2016 etablerade vi dialogkonceptet Feedback Forsåker. Syftet med Feedback Forsåker är att öka delaktigheten och tydliggöra processen för närboende, skolor, politiker och andra intressegrupper. Denna process är ingen formell procedur utan är ett tillfälle där vi får möjlighet att möta allmänheten och höra om deras tankar och idéer till platsen.

 

Händelserikt 2019.
Arbetet med utvecklingen av området är nu inne i en mycket intensiv fas. Detaljplanen som styr områdets markanvändning och utformning ska ställas ut på granskning under slutet av 2019 och kan vinna laga kraft i början av 2020. Parallellt pågår planering av byggnation för att kunna byggstarta så snabbt som möjligt under 2020. Det innefattar både nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler, utveckling av de äldre byggnaderna samt en omfattande infrastruktur. Det blir en ny utformning av forsen som rinner genom området samt byggnation av gator, torg och flera broar över såväl motorväg, järnväg och vatten. Under 2019 kommer Mölndala även att inleda arbetet med den andra detaljplanen för Forsåker, vilken innehåller det planerade nya stationsläget som ger Forsåker en direktkoppling till Landvetter flygplats.

 

Du vet väl att du alltid kan följa Forsåkers utveckling via vårt nyhetsbrev

Så här ser processen ut:

Här kan du följa processen från rivning till färdig stadsdel.

Godkänt planprogram.
Start detaljplan 1 (kallad Forsåker).
Miljödom 1 inlämnas.

Miljödom 2 startas.
Samråd genomförs

Start detaljplan 2 (kallad Stationsområdet).
Miljödom 1 godkänns.
Miljödom 2 inlämnas.

Detaljplan 1 (Forsåker) går upp för granskning.
Miljödom 2 godkänns.

Detaljplan 1 (Forsåker) vinner laga kraft och godkänns.
Konsortiet påbörjar säljstart.
Byggstart infrastruktur och eventuellt några bostadskvarter.

Detaljplan 2 (Stationsområdet) vinner laga kraft och godkänns.
Preliminär första inflytt av bostäder.

Utbyggnadstid/byggprocess.

Strukturplan

År 2014 fick Nyréns Arkitekter i uppdrag att ta fram en strukturplan för Forsåker. Strukturplanen är MölnDala Fastighets AB och konsortiets helhetsidé om hur stadsdelen kan utformas och fungera som en integrerad del i Mölndals stadskärna. Den har inte någon rättslig status eller formell innebörd, utan är en väl genomarbetad och förankrad helhetslösning för Forsåker.

 

Strukturplanen ägs av MölnDala Fastighets AB och har utformats i nära samverkan med bland andra Tekniska Förvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals Stad. Nyréns Arkitekter har även deltagit i arbetet och ansvarat för att färdigställa strukturplanen. Tillsammans har aktörerna ett gemensamt ansvar för innehållet i strukturplanen, då den upprättats för att ingå som underlag i en formell process.

 

 

Feedback Forsåker

Forsåker är ett av de större byggprojekten i Västsverige och det finns ett stort intresse kring utvecklingsprocessen. Vi som jobbar med projektet vet att det dyker upp frågor och funderingar längs vägen (kanske till och med en gnutta oro?). Därför vill vi bjuda in och göra dig delaktig i utvecklingen. 

 

Feedback Forsåker är namnet på vårt pågående dialogarbete tillsammans med dig som vill hjälpa oss att forma den framtida stadsdelen. Syftet med Feedback Forsåker är att öka delaktigheten och tydliggöra den formella processen för allmänhet, politiker och andra intressegrupper samt att samla in friska idéer som ska hjälpa oss att skapa en modern och hållbar stadsdel. Vi tar gladeligen emot tankar och idéer, men ber samtidigt om förståelse för att det är en lång process med många inblandade parter. Vi kommer inte att kunna genomföra allt, men vill inte heller gå miste om något. 

Håll utkik här på vår hemsida när Forsåkerträffarna för 2019 kommer att anordnas! Under tiden är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev, registrera dig här.

 

Anmäl dig till våra Forsåkerträffar på vår Facebooksida!

 

Informell process.
Notera att vårt arbete med att samla in synpunkter och idéer inte är någon formell process, vilket innebär att allting inte kommer att besvaras personligen. Men all feedback vi får in kommer att användas som inspiration i vårt arbete framåt. Din åsikt kommer därför hjälpa oss att bredda perspektiven och våga tänka annorlunda.

 

Forsåker skapar vi tillsammans. Tack för din feedback!