Området

Forsåker ligger i centrala Mölndal, mellan Mölndalsbro och Kvarnbyn. De flesta känner till området som det nedlagda pappersbruket intill E6. I öster gränsar Forsåker mot Mölndals Kråka och Kvarnbyn.

Kollektivtrafiken till och från Forsåker är mycket väl utbyggd. Mölndals Bro ligger bara 500 meter från Forsåker och härifrån går både spårvagnar, bussar och tåg.

På sikt kommer lokala busslinjer att gå genom Forsåker, vilket gör att även befintliga bostäder i närheten får bättre förbindelser.

Här kan du planera din resa.

Forsen kommer att utvecklas till en viktig symbol och mötesplats för både boende och besökande till Forsåker. Mölndalsån, som idag går under mark på flera ställen, kommer att lyftas fram och göras mer tillgänglig i den nya stadsdelen. Utmed ån planeras det för flera gångstråk och mötesplatser.

Forsen kan även bidra till stadsdelens försörjning av hushållsel på sikt, och en kraftstation för energiutvinning placeras i södra delen av området.

Längst ner i området, längs med E6, planeras för kontorsbyggnader med sex till tolv våningar. Kontorsfronten kommer hjälpa till att minska ljudet från E6 och förhindrar även till viss del partikelspridning in i området.

Vi kommer att bevara ett tiotal byggnader från det gamla bruket. Att vi inte kan bevara fler beror på att många byggnader är i så dåligt skick att de inte är värda att rusta upp.

De byggnader som bevaras är samlade runt den så kallade industrikärnan. Dessa byggnader har förutsättning att kunna samla publik eller kulturell verksamhet, men även fungera bra för kontor, service, restauranger eller utbildning utan krav på skolgård. De bevarade byggnaderna spelar en nyckelroll för att skapa den miljö och gatubild som ska prägla Forsåker och skapa en tydlig attraktionskraft.

Det blir en ganska stor variation med ett genomsnitt på sex våningar. Avgörande för antalet våningar är läget i stadsdelen och åt vilken plats eller gata respektive byggnad vänder sig.

Nej, men det kommer att finnas tydliga restriktioner för transporter och biltrafik i delar av stadsdelen.

För den del som kallas Industrikärnan är alla byggnader tillgängliga med bil och för transporter. Varutransport bör dock ske på vissa utvalda tider av dygnet. Parkering är endast tillåten i undantagsfall, exempelvis handikapparkering.

Diagonalen är den större, uppsamlande gatan genom Forsåker som ska trafikeras av personbilar och bussar och har parkering på båda sidor samt separata cykelbanor. Trafikflödet kommer vara högt av alla trafikslag och det ska vara lätt att stanna vid lokaler i bottenplanet. Gångbanorna är breda för att uteserveringar ska få plats.

 

Arbete pågår med parkering i stadsdelen. Vårt önskemål är att samnyttja parkering i så stor utsträckning som möjligt för att täcka parkeringsbehovet.

Transport till och från affärer ska i möjligaste mån ske på utvalda tider. Annars inga tunga transporter i området. Gående och cyklisters framkomlighet prioriteras.

Markföroreningar är mycket vanliga i stadsmiljöer. I så gott som alla exploateringsprojekt i Göteborg och Mölndal hanteras således markföroreningar.

På uppdrag av MölnDala Fastighets AB genomförde ÅF Infrastructure en miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten i området. Den förenklade riskbedömningen visar att miljö- och hälsorisker föreligger inom området på grund av föroreningar i jord.

De föroreningar som hittats bedöms inte påverka planerna för utbyggnaden av Forsåker, utan är rimliga att åtgärda utan avsevärda fördyrningar.

Det planeras för en grundskola som kan ta emot drygt 500 elever. Det planeras också för ett antal förskolor, sammanlagt ett 30-tal avdelningar för totalt 500-600 barn.

Processen

Det finns inget exakt årtal, men vi tror att Forsåker kommer står helt klart runt 2030. Säljstart planeras preliminärt till 2020.

Förutom MölnDala Fastighets AB, som driver projektet, består konsortiet av sex kommersiella byggföretag. Dessa är Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.

Ja, en arkeologisk förundersökning genomfördes våren 2016. Vidare förundersökning kommer att ske efter att rivningsentreprenaden är klar. Hittills har inget av arkeologiskt intresse hittats.

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och mål som blir vägledande för den fortsatta planering.

 

Planprogrammet för Forsåker lyder enligt följande:
På platsen för det gamla bruket planeras en helt ny stadsdel med boende, handel, närservice och arbetsplatser. Målet är att skapa en stadsdel som blir en plats för det goda livet i en tät struktur med blandad bebyggelse och blandade funktioner. Det är dock inte bara fråga om en enskild stadsdel, tanken är att projektet är en del i utvecklingen av en tät, vacker och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn.

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Detaljplanen beskriver vad som får och inte får göras inom planområdet. Vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska utformas.

På grund av Forsåkers storlek och komplexitet utförs detaljplanen i två etapper. Den första detaljplanen omfattar Kvarnbygatan, Mölndalsån och Industrikärnan. Den andra detaljplanen omfattar området utmed järnvägen.

Ett drygt 20-tal utredningar har tagits fram och tar upp ämnen som exempelvis kollektivtrafik, parkeringsstrategi, trafikbuller, arkeologi och socialkonsekvensanalyser. Samtliga utredningar finns publicerade på Mölndals kommuns hemsida.

Alla medborgare har rätt att komma med synpunkter, tips och idéer. I vilken utsträckning det påverkar slutresultatet är dock omöjligt att säga, men är självklart i vissa fall ovärderlig information för att byggprojektet ska bli bra. Sedan är det viktigt under planarbetet att hålla isär i vilken utsträckning medborgare anses vara berörda och ha rätt att exempelvis överklaga eller inte.

Vårt pågående dialogarbete, där vi samlar in tankar och synpunkter från allmänheten, samlas under konceptet Feedback Forsåker. Detta har två syften; dels att informera och kunna svara på frågor som fortlöpande dyker upp kring projektet, dels att fånga upp åsikter och idéer som hjälper oss att skapa en hållbar stadsdel i linjen med visionen för Forsåker.

Alla förslag kommer att användas som inspiration i det fortsatta arbetet. Det kan dock vara värt att understryka att dessa förslag inte ingår i någon formell process och heller inte kan besvaras personligen.

Bostäder

Cirka 3 000 bostäder i olika etapper under en period av 10 – 15 år.

Ja, Forsåker kommer ha olika upplåtelseformer där minst 30 % blir hyresrätter.

En första säljstart planeras preliminärt till 2020. Alla byggbolag kommer inte ha säljstart samtidigt.

En första inflyttning sker ungefär 1,5 år efter säljstart som planeras preliminärt 2020.

Det går att anmäla sitt intresse hos de byggbolag som ingår i konsortiet Forsåker och på deras hemsidor. Länkar till dessa sidor hittar du här: Intresseanmälan konsortiet

När väl bostadsrätterna kommer ut till försäljning är det respektive byggbolag som sköter tilldelningen. Oftast, men inte alltid, är det efter principen ”först till kvarn”. För hyresrätter är det respektive hyresvärd som bestämmer vem som får hyra och i vilken turordning.

Det är idag för tidigt att säga vad priserna för bostadsrätter blir respektive hyran för hyresrätter. Priset på bostadsrätter sätts av respektive byggbolag. En tumregel är att se vad liknande bostadsrätter kostar i det geografiska området.

Samma sak gäller för hyresrätterna. Hyrorna blir i nivå med vad det kostar att hyra nyproducerade lägenheter i Göteborgsregionen.

Lokaler

Vi planerar för tusentalet arbetsplatser inom hela Forsåker. En majoritet kommer att ligga i husen längs Kontorsfronten. Men även äldre, bevarade byggnader kommer efter renovering och anpassning utgöra många arbetsplatser.

Det är för tidigt att kunna svara på idag. Respektive fastighetsförvaltare kommer sätta den prisnivån som är attraktiv för kommersiella och offentliga hyresgäster.

I dagsläget vet vi inte mer än att målsättningen är att affärerna i första hand kommer att komplettera den handel och det utbud som finns i Mölndalsbro. Med tanke på det stora befolkningsunderlaget planeras det för minst en större livsmedelsaffär. Det kan också mycket väl etableras affärer som har kopplingar till det kommande kulturella utbudet och målsättningen att Forsåker ska bli en stadsdel som lockar besökare utifrån.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar
Mölndala Fastighets AB är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.
Du kontaktar oss via info@molndala.se

 

Offentlighetsprincipen
Mölndala Fastighets AB är ett kommunalt bolag och det innebär att
meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.


Prenumeration av nyhetsbrev
Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med prenumeration
till vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant.
När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
Mölndala Fastighets AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.


Rätt att begära information
Vill du veta om hur Mölndala Fastighets AB behandlar personuppgifter om dig
kontakta oss via info@molndala.se