Forsåker vattenstämpel

Forsåker växer

Stora stadsutvecklingsprojekt som Forsåker kräver mycket arbete i planeringsskedet. Syftet är att belysa och skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla de olika perspektiv och behov som ska samsas i staden. Här kommer en sammanfattning av de arbetsmoment som har gjorts och de som ligger framför oss.

Viktiga pusselbitar börjar falla på plats

Forsåker är ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt och går snart in i nästa fas. Under år 2020 förväntas den första detaljplanen gå ut på granskning och vinna laga kraft under 2021.

Parallellt pågår förebyggande åtgärder och planering av byggnation för att kunna byggstarta så snabbt som möjligt. Bland annat har den första historiska byggnaden i Forsåker renoverats och kommer numer vara navet för utvecklingen av den nya stadsdelen.

Följ våra nyheter för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i Forsåker. 

Fors+Ñker_160923-0477_redigerad

Forsåker byggs i etapper

Området byggs ut  i etapper. Samtidigt ska de äldre industribyggnaderna renoveras och fyllas med nytt innehåll och forsen lyftas fram igenom hela området. Projektet kommer pågå under en längre period och beräknas att vara klar runt 2035.

Läs hela artikeln “överblick av 2020”

Byggnad 17 Visionsskiss_webb

Detaljplan

Forsåker består av totalt 2 detaljplaner. Inför kommande granskningsskede pågår nu ett arbete med att färdigställa kvarvarande sakfrågor som ingår i den första detaljplanen.

Arbetet med detaljplan 2 kommer att påbörjas när detaljplan 1 vunnit laga kraft. Den innehåller bland annat de planerade kommersiella fastigheterna som ska byggas längs med E6:an och som dessutom blir en bullerbarriär för resten av Forsåker och Kvarnbyn.

Läs mer om detaljplanearbete på Mölndals stads hemsida.

Se detaljplanen i större format

underlag 3D diagram – Användning_200128 – Med P-hus 1

Mer fors i Forsåker

Förslaget om att bygga om Mölndalsån i Forsåker fick i april 2019 godkänt av mark- och miljödomstolen. Ett beslut som innebär att årännan som idag delvis ligger under mark, kommer lyftas fram och vara en nyckelfaktor för områdets karaktär.

Gynnar fisklivet
Ombyggnationen inkluderar bland annat ett antal förbättringsåtgärder vid delar av ån som lämpar sig särskilt bra som lek- och uppväxtområde för laxen. Åtgärderna förväntas även innebära förbättringar för ålyngelvandring upp mot sjöarna ovanför Kvarnbyforsen.

DSC_0447 liten

Tidplan

/

I samband med att Staden förvärvade industrifastigheten förvärvades också Mölndala Fastighets AB från Stora Enso.

År 2011 aktiverades bolaget Mölndala Fastighets AB och fick i uppdrag att ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Uppdragey styrs dels av ett ägardirektiv samt ett avtal med Mölndals stad där uppdraget definieras. Mölndala Fastighets AB äger idag 100 % av Forsåkerområdet som är en yta på 24 hektar.

År 2013 bildades sedan ett konsortium tillsammans med Aspelin Ramm, ByggVestaPeabTrollängenVeidekke och Wallenstam som ska skapa en helt ny stadsdel som binder samman Mölndals stadskärna. I nära samarbete med Mölndals Stad ska Forsåker utvecklas till en av Västsveriges mest moderna stadsdelar och bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal.

I maj 2016 godkändes planprogrammet för Forsåker.

Godkännandet innebar att projektet kunde gå in i nästa planeringsskede och upprätta detaljplaner där utbyggnaden av den nya stadsdelen regleras i detalj och har juridisk verkan.

Dialogarbetet Feedback Forsåker startade.

Från 4 maj till 16 juni 2017 hölls ett samråd. Under samrådstiden ställs förslaget till detaljplan ut och allmänheten, sakägare,  myndigheter och andra berörda får komma med synpunkter.

Svaren på inkomna yttranden från samrådet sammanställs i en Samrådsredogörelse och ska mynna ut i ett uppdaterat förslag till detaljplan.

Detaljplansarbetet pågår.

Det uppdaterat förslaget till detaljplan ställs ut på granskning. Här ges åter sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att komma med synpunkter på det uppdaterade förslaget.

Efter granskningen bearbetar Staden synpunkterna och svarar i en Granskningsredogörelse.

Granskningshandlingarna går till Kommunfullmäktige som beslutar om detaljplanen. När planen är antagen så kan sakägare lämna överklaganden. Länsstyrelsen avgör vad som går vidare eller avslås.

Detaljplanen planeras bli godkänd efter sommaren, därefter kan byggnation av infrastruktur och allmän platsmark påbörjas vid slutet av 2021.

Forsåker utvecklas med  3000 bostäder, ca 4000 arbetsplatser och det sker omvandling av forsen samt flera unika industribyggnader.

/